Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1894

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 1 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz. U. poz. 2129) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się ust. 2;
2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rozpatrzenie na posiedzeniu sprawy nieobjętej porządkiem obrad może nastąpić za zgodą co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu.";

3) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Zwykła większość głosów oznacza oddanie większej liczby głosów za niż przeciwko uchwale.",

b) uchyla się ust. 3 i 4;
4) w § 7 uchyla się ust. 3;
5) w § 8:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Biura KZN wchodzą:

1) Departament Organizacyjny;

2) Departament Techniczny;

3) Departament Transakcyjny.";

6) dodaje się § 9 w brzmieniu:

"§ 9. Prezes KZN niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a także Radę Nadzorczą o udzielonych dyrektorowi Biura KZN oraz dyrektorom departamentów pełnomocnictwach ze wskazaniem, czy pełnomocnictwo zostało udzielone do dokonywania wszystkich czynności prawnych, czy do dokonywania czynności prawnych, o których mowa w art. 35 ustawy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
1 Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).