Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. - Dz.U.2021.1730 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1730

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 16 września 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2233 oraz z 2021 r. poz. 219) w załączniku do rozporządzenia w § 2:
1)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W poszczególnych pionach wydziela się departamenty, biura, zespoły lub samodzielne stanowiska pracy oraz biura zagraniczne.";

2)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Biura zagraniczne są komórkami organizacyjnymi Centrali prowadzonymi poza granicami kraju w celu wykonywania zadań ustawowych Krajowego Ośrodka.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).