Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. - Dz.U.2018.1667 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1667

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 840 i 1102) w załączniku w § 4 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) Częstochowa - dla województwa śląskiego;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).