Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2229

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146 i 1139) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. poz. 1209) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. Krajową Szkołą kieruje Dyrektor Krajowej Szkoły przy pomocy zastępców.

§ 3. W skład Krajowej Szkoły wchodzą:

1) Ośrodek Aplikacji Sędziowskiej;

2) Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej;

3) Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej;

4) Biuro Dyrektora;

5) Biuro Administracyjne.";

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W Biurze Administracyjnym mogą być prowadzone ośrodki szkoleniowe oraz Dom Aplikanta.";

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ośrodki i biura Krajowej Szkoły mogą mieścić się w innej miejscowości niż wskazana w ust. 1.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.