Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.190

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137 oraz z 2018 r. poz. 1669, 2073 i 2212) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 668 i 1086) w załączniku w § 3 w ust. 1:
1)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Departament Bezpieczeństwa;";

2)
po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) Departament Kontroli Wewnętrznej;";

3)
uchyla się pkt 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).