Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2004

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury"

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 380 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury" (Dz. U. poz. 462) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł otrzymuje brzmienie:

"w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury, erygowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego.";

3) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Siedzibą Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury jest Warszawa.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).