Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1339

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169, z 2014 r. poz. 498, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego z siedzibą w Krakowie (Dz. U. poz. 66) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł otrzymuje brzmienie:

"w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Nadaje się osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, erygowanej przez Metropolitę Krakowskiego.";

3) po § 1 dodaje się § 1 a w brzmieniu:

"§ 1a. Siedzibą Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego jest Kraków.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).