Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1328

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 5 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-5 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. poz. 868) w § 9 w ust. 9 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nazwę organizatora szkoleń i adres miejsca wykonywania działalności organizatora szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich oraz numer zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;";

2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) czytelny podpis kierownika kursu lub osoby wskazanej przez organizatora szkolenia jako kierującej samokształceniem".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).