Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.306

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 30 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 i 2354) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. poz. 398) załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROTOKÓŁ NR ............./..............

(kolejny nr/rok)

Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI TUSZ WOŁOWYCH

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164, z późn. zm.).

1. Miejsce ustalenia klas jakości:

...............................................................................................................................................

(nazwa i adres zakładu)

2. Data ustalenia klas jakości:

...............................................................................................................................................

3. Rzeczoznawca:

...............................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w ................................................................... pod numerem ..............................................

4. Metoda ustalenia klas jakości: wzrokowa/aparaturowa*

5. Wyniki ustalenia klas jakości i masy tusz:

Numer ubojowyNumer identyfikacyjny zwierzęciaKategoria tuszyKlasa uformowaniaKlasa otłuszczeniaMasa tuszy

ciepłej

(kg)

Masa tuszy ciepłej skorygowana1)

(kg)

6. Określenie prezentacji tusz podczas ważenia**:

1) prezentacja wzorcowa Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.);

2) prezentacja inna niż w pkt 1***:

Tusze o numerach ubojowych: ............................... różnią się od prezentacji wzorcowej Unii Europejskiej następującymi elementami:

.........................................................................................................................................

Sumaryczny współczynnik korekty wynosi:

.........................................................................................................................................

7. Do protokołu wniesiono następujące uwagi/nie wniesiono uwag*:

...............................................................................................................................................

Pieczęć imienna i podpis rzeczoznawcy:

...................................................................................

(miejsce i data wystawienia protokołu)

...................................................................................

Potwierdzenie odbioru protokołu:

...................................................................................

(data, imię i nazwisko, podpis)

________________________________

1) Masa tuszy ciepłej po dokonaniu korekty masy współczynnikami korygującymi, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 103), jeżeli zakład stosuje inną prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa Unii Europejskiej.

* Niepotrzebne skreślić.

** Właściwe zaznaczyć.

*** W przypadku gdy zastosowano kilka różnych prezentacji, wskazuje się wszystkie odstępstwa oraz uwzględnia się odpowiednie współczynniki korygujące.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ NR ............./..............

(kolejny nr/rok)

Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI TUSZ WIEPRZOWYCH

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164, z późn. zm.).

1. Miejsce ustalenia klas jakości:

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres zakładu)

2. Data ustalenia klas jakości:

.......................................................................................................................................................

3. Rzeczoznawca:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w ............................................................................................ pod numerem ..............................................

4. Metoda ustalenia klas jakości (nazwa urządzenia):

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

5. Wyniki ustalenia klas jakości i masy tusz:

Numer ubojowyNumer identyfikacyjny zwierzęciaOpis oszacowanych wartościKlasa jakościOszacowana zawartość mięsa w tuszy (w %)Masa tuszy

ciepłej

(kg)

Masa tuszy

ciepłej skorygowana 2)

(kg)

Masa tuszy

schłodzonej

skorygowana 3)

(kg)

pomiar/y

grubości mięśnia1)

pomiar/y

grubości słoniny

(widocznej okrywy tłuszczowej)1)

M

lub

Ml

M2F

lub

FI

F2

6. Określenie prezentacji tusz podczas ważenia, w przypadku gdy zastosowana prezentacja różni się od prezentacji wzorcowej Unii Europejskiej, określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.)*:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................

7. Do protokołu wniesiono następujące uwagi/nie wniesiono uwag**:

.............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Pieczęć imienna i podpis rzeczoznawcy:

...................................................................................

(miejsce i data wystawienia protokołu)

...................................................................................

Potwierdzenie odbioru protokołu:

...................................................................................

(data, imię i nazwisko, podpis)

_________________________________

1) Wypełnia się właściwe kolumny w zależności od stosowanej metody klasyfikacji tusz, o której mowa w decyzji Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2005, str. 62, z późn. zm.).

2) Wypełnia się, jeżeli masa tuszy ciepłej jest korygowana zgodnie z wartościami określonymi w art. 2 decyzji Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce.

3) Wypełnia się, jeżeli ważenie tuszy odbywa się później niż 45 minut po uboju, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych (Dz. U. poz. 934).

* Umieszcza się w protokole, jeżeli wypełniono kolumnę tabeli zatytułowaną Masa tuszy ciepłej skorygowana (kg). Wskazuje się wszystkie zastosowane odstępstwa w odniesieniu do każdej tuszy, dla której odstępstwa wystąpiły.

** Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).