Zmiana rozporządzenia w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1563

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 września 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy (Dz. U. poz. 351) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia, zwany dalej "podmiotem monitorującym", prowadzi w imieniu ministra monitoring i analizę informacji o realizacji indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych weteranom poszkodowanym-żołnierzom.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.