§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.649

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. poz. 2508) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. Roczny przychód, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy na potrzeby określenia minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia w roku obrotowym 2020 nie może być niższy niż 30% rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019.

2. Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż suma określona na podstawie § 5-9.".