§ 4. - Zmiana rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej... - Dz.U.2018.579 - OpenLEX

§ 4. - Zmiana rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.579

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2018 r.
§  4. 
Do zwrotu podatku z tytułu nabycia towarów i usług w 2017 r. przez Agencję do jej celów służbowych mają zastosowanie przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.