§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej... - Dz.U.2018.579 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.579

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2018 r.
§  2. 
1. 
Zwrot podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, przysługuje z tytułu nabycia towarów i pojazdów silnikowych po dniu 31 października 2017 r.
2. 
Zwrot podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, z tytułu nabycia towarów i pojazdów silnikowych w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2017 r., jest dokonywany na wniosek składany przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), zwaną dalej "Agencją", do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1)
kwotę podatku, o której zwrot ubiegają się członkowie personelu Agencji;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
listę członków personelu Agencji, którym przysługuje zwrot podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, wraz ze wskazaniem daty pierwszego podjęcia zatrudnienia w Agencji, w przypadku, o którym mowa w § 6a ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, oraz wykaz poszczególnych towarów i pojazdów silnikowych oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;
2)
faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku członków personelu Agencji, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury takie zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
5. 
Po dokonaniu zwrotu podatku Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście zwraca faktury, o których mowa w ust. 4 pkt 2.
6. 
Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
7. 
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 2, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, wskazując przyczyny, z powodu których złożony wniosek podaje się w wątpliwość, zwraca się do Agencji o dodatkowe wyjaśnienia. Przepisy § 7 ust. 7 i 8 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się odpowiednio.