Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.158

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 307 oraz z 2016 r. poz. 260) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 2;
2) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Postępowanie w sprawie mianowania na kolejny wyższy stopień wojskowy umarza się również w przypadku żołnierza w czynnej służbie wojskowej, jeżeli mianowanie nie nastąpi w terminie do dnia zwolnienia tego żołnierza z tej służby.";

3) w § 6 po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

"6a. Żołnierzowi odbywającemu ćwiczenia wojskowe akt mianowania wręcza dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa te ćwiczenia.

6b. Żołnierzowi pełniącemu terytorialną służbę wojskową akt mianowania wręcza dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni tę służbę.";

4) w § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Mianowanie na kolejny wyższy stopień wojskowy następuje decyzją przełożonego uprawnionego do mianowania na dany stopień wojskowy.";

5) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

"Rozdział 3a

Mianowanie żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe

§ 13a. 1. Na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza) może być mianowany żołnierz, który w trakcie odbywania ćwiczeń wojskowych osiągnął bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych oraz dyscyplinie wojskowej.

2. Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów może być mianowany żołnierz, który w trakcie ćwiczeń wojskowych zdał egzamin na podoficera, po ukończeniu kursu lub szkolenia wojskowego wymaganego do mianowania na ten stopień wojskowy.

3. Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów w przypadku, o którym mowa w art. 76 ust. 9 pkt 1 ustawy, może być również mianowany żołnierz, który w trakcie ćwiczeń wojskowych odbywa kurs lub szkolenie wojskowe wymagane do mianowania na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerskim, po odbyciu co najmniej siedmiu dni tego kursu, jeżeli pełnił służbę przygotowawczą w kilku okresach.

4. Z wnioskiem o mianowanie na kolejny wyższy stopień wojskowy występuje przełożony żołnierza zajmujący stanowisko służbowe co najmniej dowódcy kompanii (równorzędne).

5. Wniosek o mianowanie na kolejny wyższy stopień wojskowy przedstawia się drogą służbową przełożonemu uprawnionemu do mianowania na dany stopień wojskowy.

6. Mianowanie na kolejny wyższy stopień wojskowy następuje decyzją przełożonego uprawnionego do mianowania na dany stopień wojskowy po zasięgnięciu opinii wojskowego komendanta uzupełnień, z ostatnim dniem odbywania ćwiczeń wojskowych.

7. Mianowanie na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów lub podoficerów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku od daty ostatniego mianowania.

§ 13b. 1. Do mianowania na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) i kaprala (mata) jest uprawniony dowódca jednostki wojskowej, na ewidencji której znajduje się żołnierz, zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego pułkownika (komandora).

2. W przypadku gdy dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 1, nie posiada uprawnień do mianowania, właściwym do mianowania jest przełożony tego dowódcy posiadający takie uprawnienia.";

6) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Na kolejny wyższy stopień wojskowy może być mianowany żołnierz, który spełnia warunki określone w art. 76 ust. 10 ustawy, oraz gdy od jego poprzedniego mianowania upłynęły co najmniej dwa lata. Mianowanie może nastąpić na stopień wojskowy nie wyższy niż stopień etatowy stanowiska służbowego.";

7) w § 18 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Z wnioskiem o mianowanie na kolejny wyższy stopień wojskowy występują:";

8) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

"Rozdział 4a

Mianowanie żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową

§ 18a. Mianowanie na kolejny wyższy stopień wojskowy może nastąpić nie wcześniej niż po okresie roku od daty ostatniego mianowania.

§ 18b. Na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza) może być mianowany żołnierz, który osiągnął bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych oraz dyscyplinie wojskowej i ukończył szkolenie podstawowe.

§ 18c. 1. Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów może być mianowany żołnierz, który osiągnął bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych oraz dyscyplinie wojskowej, odbył kurs na podoficera i zdał egzamin określony w art. 76 ust. 9 pkt 1 ustawy.

2. Na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie podoficerów może być mianowany podoficer, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada kwalifikacje wojskowe wymagane na danym stanowisku;

2) zajmuje stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego, na który miałby zostać mianowany lub jest przewidywany do wyznaczenia na to stanowisko służbowe z dniem mianowania;

3) pełni czynną służbę wojskową przez okres co najmniej trzech lat.

§ 18d. 1. Na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być mianowany żołnierz, który osiągnął bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych oraz dyscyplinie wojskowej, odbył kurs na oficera i zdał egzamin określony w art. 76 ust. 9 pkt 2 ustawy.

2. Na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów może być mianowany oficer, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada kwalifikacje wojskowe wymagane na danym stanowisku;

2) zajmuje stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia wojskowego, na który miałby zostać mianowany lub jest przewidywany do wyznaczenia na to stanowisko służbowe z dniem mianowania;

3) pełni czynną służbę wojskową przez okres co najmniej pięciu lat.

§ 18e. 1. Z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień wojskowy występują:

1) przełożony żołnierza zajmujący stanowisko służbowe co najmniej dowódcy kompanii (równorzędne) - na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza) i stopnie wojskowe w korpusie podoficerskim;

2) dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni terytorialną służbę wojskową, lub przełożony tego dowódcy - na stopnie wojskowe w korpusie oficerskim do stopnia pułkownika (komandora) włącznie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się drogą służbową przełożonemu uprawnionemu do mianowania na dany stopień wojskowy.

3. Mianowanie na wyższy stopień wojskowy następuje decyzją przełożonego uprawnionego do mianowania na

dany stopień wojskowy.";

9) w § 20 w ust. 1 uchyla się pkt 2;
10) w § 21 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pkt 5 ustawy - jeżeli otrzymał ocenę bardzo dobrą z ostatniej opinii służbowej i w posiadanym stopniu wojskowym odbył łącznie ćwiczenia wojskowe w wymiarze co najmniej czternastu dni;";

11) w § 23 w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) pkt 5 ustawy - jeżeli otrzymał ocenę bardzo dobrą z ostatniej opinii służbowej i w posiadanym stopniu wojskowym odbył łącznie ćwiczenia wojskowe w wymiarze co najmniej czternastu dni;

6) pkt 6 ustawy - jeżeli posiada nadany przydział mobilizacyjny w sytuacjach uzasadnionych potrzebami sił zbrojnych w korpusach osobowych: sił powietrznych, marynarki wojennej, sprawiedliwości oraz obsługi prawnej, medycznym, finansowym, duszpasterstwa oraz kryptologii i cyberbezpieczeństwa.";

12) w § 24:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o mianowanie sporządzonym na podstawie art. 76 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy może wystąpić szef komórki organizacyjnej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwej w sprawach rezerw osobowych lub dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.",

b) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

"3. Wniosek o mianowanie żołnierza rezerwy attaché obrony (wojskowy, morski, lotniczy) w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym przesyła do Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Śródmieście, który przesyła go do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz szefa komórki organizacyjnej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwego w sprawach rezerw osobowych.

4. Wniosek o mianowanie żołnierza rezerwy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, przesyłają do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego, trwającego ponad trzy miesiące, który przesyła go do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz szefa komórki organizacyjnej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwego w sprawach rezerw osobowych.

5. Wniosek o mianowanie żołnierza rezerwy wojskowy komendant uzupełnień przesyła do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz szefa komórki organizacyjnej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwego w sprawach rezerw osobowych.",

c) uchyla się ust. 6;
13) w § 25 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, dowódca dywizji, flotylli lub brygady niewchodzącej w skład dywizji, komendant uczelni wojskowej oraz dowódca zajmujący równorzędne lub wyższe stanowisko służbowe - do stopnia starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) włącznie w podległych jednostkach wojskowych, oraz szef wojewódzkiego sztabu wojskowego;";

14) w § 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, dowódca dywizji, flotylli lub brygady niewchodzącej w skład dywizji, komendant wyższej szkoły oficerskiej oraz dowódca zajmujący równorzędne stanowisko służbowe - do stopnia starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) włącznie w podległych jednostkach wojskowych, oraz szef wojewódzkiego sztabu wojskowego;";

15) w § 31 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Z wnioskiem o mianowanie na pierwszy oraz wyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów osób, o których mowa w art. 76 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy, występują:";

16) w § 32 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień wojskowy osób, o których mowa w art. 76 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy, występują:";

17) w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, z wnioskiem o mianowanie może wystąpić również Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz Dowódca Garnizonu Warszawa.".

18) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

.....................................................................................

(pieczęć nagłówkowa podmiotu sporządzającego wniosek)

WNIOSEK

O MIANOWANIE NA .......1)

Na podstawie ........................2) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (..........................................)3), zwanej dalej "ustawą", wnoszę

o mianowanie żołnierza:

1.Posiadany stopień wojskowy, numer oraz data postanowienia lub decyzji o mianowaniu:

......................................................................................................................................

2.Imię (imiona): .................................... Nazwisko:...........................................................

3.Imię ojca: ......................................................................................................................

4.Data i miejsce urodzenia: ..............................................................................................

5.Numer PESEL: ..............................................................................................................

6.Wykształcenie (należy podać dokładną nazwę szkoły oraz rok jej ukończenia, posiadany tytuł

zawodowy, stopień lub tytuł naukowy):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

7.Informacje dodatkowe:4) ....................................................................................................

..........................................................................................................................................

8.Uzasadnienie wniosku:5) .................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

mp.

(pieczęć urzędowa)

......................................................................................................................................................................

(miejsce i data sporządzenia wniosku)(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis)

_______________________

1)Wskazać odpowiednio: pierwszy stopień oficerski (podporucznika), stopień oficerski generała, stopień oficerski admirała, stopień wojskowy Marszałka Polski.

2)Wskazać podstawę prawną mianowania.

3)Wpisać miejsce publikacji ustawy

4)W przypadku wniosku o mianowanie na podstawie:

1)art. 76 ust. 4 i 9 pkt 2 ustawy (dotyczy żołnierzy mianowanych na pierwszy stopień oficerski podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony) - należy wskazać również korpus osobowy i datę egzaminu na oficera;

2)art. 76 ust. 4 i 8 ustawy - należy wskazać przyczynę (podstawę) niepodlegania obowiązkowi służby wojskowej lub okres służby wojskowej i datę przeniesienia do rezerwy, a ponadto w przypadku wniosku o mianowanie na podstawie art. 76 ust. 8:

a)pkt 1 ustawy - należy wskazać informacje o udziale w walkach o niepodległość państwa (okres i miejsce),

b)pkt 2 ustawy - należy wskazać zasługi z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej,

c)pkt 3 ustawy - należy wskazać informacje o udziale w misjach i operacjach poza granicami państwa (okres i miejsce),

d)pkt 4 ustawy - należy wskazać informacje o wykonywaniu prac lub zadań na rzecz obronności państwa, w tym:

–pkt 4 lit. a ustawy - informacje o wykonywaniu w organizacjach pozarządowych działań o charakterze obronnym, edukacyjno-wychowawczym lub w zakresie bezpieczeństwa publicznego (należy podać dokładny charakter działań),

–pkt 4 lit. b ustawy - informacje o wykonywaniu zadań związanych z obronnością państwa w ramach zatrudnienia w organach władzy publicznej albo w podmiotach posiadających osobowość prawną (miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko),

–pkt 4 lit. c ustawy - należy wskazać pracowniczy przydział mobilizacyjny lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny,

e)pkt 5 ustawy - należy wskazać przydział mobilizacyjny oraz okresy odbytych ćwiczeń wojskowych/okresowej służby wojskowej oraz ocenę z ostatniego opiniowania służbowego,

f)pkt 6 ustawy - należy wskazać zawód, korpus osobowy/grupę osobową;

3)art. 76 ust. 4 i 13 ustawy - należy wskazać również nazwę/numer jednostki wojskowej (nazwę instytucji cywilnej), w której żołnierz pełnił czynną służbę wojskową, datę śmierci oraz numer i datę orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o związku śmierci żołnierza z pełnieniem czynnej służby wojskowej;

4)art. 76 ust. 4 (dotyczy generałów i admirałów w służbie czynnej) albo ust. 4 i 7 pkt 2 ustawy - należy wskazać również datę powołania do czynnej służby wojskowej/okres pełnienia służby wojskowej, posiadane odznaczenia krajowe/zagraniczne oraz rok ich otrzymania, nazwę zajmowanego stanowiska służbowego, stopień etatowy, numer i datę decyzji o wyznaczeniu na to stanowisko, stopień etatowy;

5)art. 76 ust. 6 ustawy - należy wskazać również datę powołania do czynnej służby wojskowej/okres pełnienia służby wojskowej oraz odznaczenia krajowe/zagraniczne oraz daty ich otrzymania.

5)W uzasadnieniu wniosku o mianowanie należy wskazać informacje uzasadniające mianowanie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

.........................................................................

(pieczęć nagłówkowa podmiotu sporządzającego wniosek)

WNIOSEK O MIANOWANIE

NA STOPIEŃ WOJSKOWY ........1)

............................................................................................................................

(pełna nazwa korpusu osobowego, nr posiadanej specjalności wojskowej)

Na podstawie ...........2) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (...................................)3), zwanej dalej "ustawą", wnoszę o mianowanie żołnierza:

1.Imię (imiona): ............................................ Nazwisko: .....................................................................

2.Imię ojca: .........................................................................................................................................

3.Data i miejsce urodzenia: ................................................................................................................

4.Numer PESEL: ................................................................................................................................

5.Nazwa stowarzyszenia:4) .................................................................................................................

6.Miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko: ....................................................................................

7.WKU właściwe dla miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji:

..........................................................................................................................................................

8.Posiadany stopień wojskowy (nr i data postanowienia (decyzji), nazwa organu wydającego, tytuł mianowania):

..........................................................................................................................................................

9.Okresy odbywania ćwiczeń wojskowych oraz okresowej służby wojskowej w posiadanym stopniu wojskowym (dokładna data i miejsce oraz łączna liczba dni, nr i data rozkazu):5) ..................

.......................................................................................................................................................................

10.Informacje o osobie na podstawie danych z Krajowego Rejestru Karnego na dzień: .................................

(data)

.......................................................................................................................................................................

UZASADNIENIE WNIOSKU O MIANOWANIE6)

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

mp.

(pieczęć urzędowa)

............................................................................................................................

(miejsce i data sporządzenia wniosku)(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis)

WYPEŁNIA ORGAN WOJSKOWY

11.Wykształcenie – wykonywany zawód (nazwa szkoły/uczelni, data jej ukończenia, staż pracy w zawodzie):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

12.Tytuły i stopnie naukowe i zawodowe:

......................................................................................................................................................

13.Stopień etatowy i nazwa stanowiska, na które żołnierz rezerwy posiada przydział mobilizacyjny lub przewiduje się nadanie mu takiego przydziału (wraz z pełną nazwą jednostki wojskowej). Nazwa stanowiska, na które żołnierz posiada pracowniczy przydział mobilizacyjny, przydział organizacyjno-

-mobilizacyjny, lub nazwa stanowiska, na które przewiduje się nadanie takiego przydziału (wraz z pełną nazwą jednostki organizacyjnej):7)

......................................................................................................................................................

14.Stopień etatowy i nazwa stanowiska, na które żołnierz rezerwy posiada przydział kryzysowy (wraz z pełną nazwą jednostki wojskowej):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

15.Wyszkolenie wojskowe (jakie, gdzie i kiedy ukończył):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

16.Ocena ogólna z egzaminu na oficera lub podoficera (data złożenia egzaminu):

......................................................................................................................................................

17.Znajomość języków obcych (jakie, poziom znajomości):

......................................................................................................................................................

18.Kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej (data orzeczenia):

......................................................................................................................................................

OPINIA ORGANÓW WOJSKOWYCH8)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

mp.

(pieczęć urzędowa)

..........................................................................................................................................

(miejsce i data sporządzenia opinii)(stopień wojskowy, imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis)

_____________________

1)Wskazać stopień wojskowy, zgodnie z art. 74 ustawy.

2)Wskazać podstawę prawną mianowania.

3)Wpisać miejsce publikacji ustawy.

4)Wypełnia się, jeżeli wniosek dotyczy mianowania, w przypadku określonym w art. 76 ust. 8 pkt 1-4 ustawy.

5)Wypełnia się, jeżeli wniosek dotyczy mianowania, w przypadku określonym w art. 76 ust. 8 pkt 5 i 6 ustawy.

6)W przypadku wniosku o mianowanie sporządzonego wobec osoby niepodlegającej obowiązkowi służby wojskowej, w wieku do 63 lat, dodatkowo podać informację dotyczącą kategorii do czynnej służby wojskowej. Jednocześnie w przypadku osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, organ wnioskujący zobligowany jest do jednoznacznego stwierdzenia poparcia lub braku poparcia wniosku.

7)Wypełnia się, jeżeli wniosek dotyczy mianowania, w przypadku określonym w art. 76 ust. 8 pkt 4 lit. c, pkt 5 i 6 ustawy.

8)Organ wojskowy, w przypadku opiniowania wniosku sporządzonego na podstawie art. 76 ust. 8 pkt 1-4 ustawy, zobligowany jest do jednoznacznego poparcia lub braku poparcia wniosku.