Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1718

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1516 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1242) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadku wniosku o mianowanie osoby przyjmowanej do służby w SWW posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej przepisy § 3 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wniosku o mianowanie osoby przyjmowanej do służby w SWW posiadającej stopień wojskowy podporucznika, stopień policyjny podkomisarza, stopień podporucznika Urzędu Ochrony Państwa, stopień podporucznika Biura Ochrony Rządu, stopień podporucznika Straży Granicznej, stopień podporucznika Służby Ochrony Państwa, stopień młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej lub podporucznika Służby Więziennej przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

2) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przyjmowaną do służby w SWW posiadającą stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.