Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.967

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 9 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy

Na podstawie art. 120 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy (Dz. U. poz. 1421) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy";

2) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) tryb mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", na stopień służbowy;";

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku mianowania na stopień służbowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz mianowania na stopień służbowy inny niż określony w § 4 ust. 2 dyrektora izby administracji skarbowej, przepisu ust. 1 nie stosuje się.";

4) § 3-5 otrzymują brzmienie:

"§ 3. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy w korpusie szeregowych Służby Celno-Skarbowej, w korpusie podoficerów Służby Celno-Skarbowej oraz w korpusie aspirantów Służby Celno-Skarbowej składa do kierownika jednostki organizacyjnej:

1) dyrektor właściwej w sprawach Krajowej Administracji Skarbowej komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanej dalej "komórką organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra" - w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego - w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w urzędzie celno-skarbowym;

3) naczelnik urzędu skarbowego - w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w urzędzie skarbowym;

4) bezpośredni przełożony, z zachowaniem drogi służbowej - w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej.

§ 4. 1. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy komisarza i nadkomisarza w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej oraz na stopnie służbowe w korpusie oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

1) dyrektor komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra - w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;

2) dyrektor izby administracji skarbowej - w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej, urzędzie celno-skarbowym lub urzędzie skarbowym.

2. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy podkomisarza w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej i na stopnie służbowe w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej - w przypadku dyrektora izby administracji skarbowej;

2) dyrektor komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra - w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w tej komórce;

3) dyrektor izby administracji skarbowej - w przypadku funkcjonariusza realizującego zadania w izbie administracji skarbowej, urzędzie celno-skarbowym lub urzędzie skarbowym.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, opiniuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 5. 1. W przypadku Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o mianowanie na stopień służbowy składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

2. W przypadku zastępców dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów celno-skarbowych, naczelników urzędów skarbowych oraz ich zastępców wniosek o mianowanie na stopień służbowy składa do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dyrektor izby administracji skarbowej.";

5) w § 6:
a) w ust. 1:
uchyla się pkt 1,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) 21 września - Dniem Krajowej Administracji Skarbowej.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy w przypadkach, o których mowa w art. 179 ust. 1 pkt 10 oraz art. 180 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), następuje z dniem zwolnienia ze służby.";

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK O MIANOWANIE

NA STOPIEŃ SŁUŻBOWY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Na podstawie ............................................................................................* wnoszę o mianowanie:

na stopień służbowy ....................................................... w korpusie ............................................ .

1. Stopień służbowy**, data mianowania:

2. Nazwisko i imię:

3. Data i miejsce urodzenia:

4. Stanowisko służbowe:

5. Nr ewidencyjny PESEL:

6. Data mianowania do służby w Służbie Celno-

Skarbowej:

7. Wykształcenie:

8. Szkolenie specjalistyczne***:

UZASADNIENIE****

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(miejscowość, data)(pieczęć imienna i podpis osoby składającej wniosek w formie papierowej)

*Należy wpisać odpowiednio: art. 192 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), § 3 pkt 1, § 3 pkt 2, § 3 pkt 3, § 3 pkt 4, § 4 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 2, § 4 ust. 2

pkt 1, § 4 ust. 2 pkt 2, § 4 ust. 2 pkt 3, § 5 ust. 1, § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października

2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy (Dz. U. poz. 1421,

z późn. zm.).

**Należy wpisać posiadany stopień służbowy; w przypadku wniosku o mianowanie funkcjonariusza służby przygoto-

wawczej na stopień służbowy aplikanta w korpusie szeregowych Służby Celno-Skarbowej, pole pozostawia się niewy-

pełnione.

***Wypełnia się w przypadku wniosku o mianowanie na stopień służbowy młodszego aspiranta w korpusie aspirantów

Służby Celno-Skarbowej i podkomisarza w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej; należy wpisać

informację o wyniku ukończenia szkolenia specjalistycznego.

****W treści uzasadnienia wskazuje się w szczególności doświadczenie i umiejętności funkcjonariusza Służby Celno-

Skarbowej, którego dotyczy składany wniosek.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).