Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 4 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych

Na podstawie art. 26b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych (Dz. U. poz. 1893) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 6.1 i pkt 6.2 otrzymują brzmienie:

"6.1. Zdolność spiekania oznacza się metodą Rogi polegającą na szybkim odgazowaniu pod stałym ciśnieniem mieszanki węgla z antracytem wzorcowym jako dodatkiem schudzającym i na oznaczeniu wytrzymałości mechanicznej otrzymanej nielotnej pozostałości (koksiku) przez poddanie jej bębnowaniu w ściśle znormalizowanych warunkach laboratoryjnych.

6.2. Sposób wykonania oznaczenia, rodzaj stosowanej aparatury i jej przygotowanie, stosowane odczynniki, sposób obliczenia i podawania wyników, a także precyzję metody określa norma PN-G-04518:1981.";

2) uchyla się pkt 6.3;
3) pkt 7 i pkt 7.1 otrzymują brzmienie:

"7. Oznaczanie wymiaru ziarna oraz zawartości nadziarna i podziarna.

7.1. W przypadku oznaczania wymiaru ziarna oraz zawartości nadziarna i podziarna metodą analizy ziarnowej węgla przez przesiewanie ręczne (na mokro lub na sucho) z zastosowaniem sit sposób wykonania oznaczenia, rodzaj stosowanej aparatury i jej przygotowanie, stosowane odczynniki oraz sposób obliczania i podawania wyników określa norma PN-ISO 1953:1999.";

4) uchyla się pkt 7.2;
5) pkt 7.3 otrzymuje brzmienie:

"7.3. Tabela z wymiarami oczek sit kontrolnych.

Sortyment/Rodzaj paliwa stałegoWymiar oczek kwadratowych (mm)*
Sita kontrolne**
górny wymiardolny wymiar
123
Kęsy, kostka, kostka I, kostka II200,0063,00
Orzech, orzech I, orzech II80,0025,00
Groszek, groszek I, groszek II, paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego40,005,00
Ekogroszek31,505,00
Ekomiał31,503
Miał I, miał II, miał III31,501
Antracytnie dotyczy
Paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennegonie dotyczy
* W miejsce sit o oczkach kwadratowych można użyć sit o oczkach okrągłych, których średnica jest większa o współczynnik 1,25 od boku oczka kwadratowego.

** Wymiary oczek kwadratowych sit kontrolnych mają zastosowanie do odpowiedniego rodzaju paliwa stałego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. poz. 1890), gdzie górny wymiar oczek sita kontrolnego jest równy maksymalnej wartości wymiaru ziarna, a dolny wymiar oczek sita kontrolnego jest równy minimalnej wartości wymiaru ziarna.

";
6) uchyla się pkt 7.4-7.6.3.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).