Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1730

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 1610) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
5) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
6) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;
7) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;
8) załącznik nr 11 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;
9) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Wzory świadectw pokrycia, zaświadczeń sztucznego unasienniania lub zaświadczeń o przeniesieniu zarodka, określone w załącznikach nr 1, 3-8, 11 i 12 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że nie wymaga się, aby podmioty, które wydają te świadectwa lub zaświadczenia, stosowały na nich pieczęcie.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ZAŚWIADCZENIA SZTUCZNEGO UNASIENNIANIA KLACZY, Z WYJĄTKIEM KLACZY CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ I KLACZY SZETLANDZKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA SZTUCZNEGO UNASIENNIANIA KLACZY SZETLANDZKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ZAŚWIADCZENIA SZTUCZNEGO UNASIENNIANIA KROWY ALBO JAŁÓWKI

wzór

Objaśnienia do wypełniania zaświadczenia sztucznego unasienniania krowy albo jałówki:

1) Należy wpisać numer kolejnego zaświadczenia unasienniania wydawanego w danym roku przez dany punkt unasienniania zwierząt, który informuje o liczbie samic unasiennionych po raz pierwszy w danym roku.

2) Należy wpisać numer kartoteki obowiązujący do czasu porodu lub poronienia rozpoczynającego laktację, w przypadku gdy zaświadczenie unasienniania jest wystawiane po raz pierwszy w danym roku.

3) Należy wpisać w zaświadczeniu dotychczasowy numer kartoteki z dopisaną literą "a" w przypadku unasienniania samicy w okresie powyżej 60 dni od ostatniego nieskutecznego zabiegu, który nie zakończył się porodem lub poronieniem.

4) Należy wpisać numer kartoteki poprzedniego zabiegu w wystawionym nowym zaświadczeniu unasienniania w przypadku powtórnego zabiegu oraz reinseminacji.

5) Należy wpisać numer siedziby stada nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6) Należy wpisać numer stada nadany przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej, w przypadku gdy zabieg unasienniania jest wykonywany w stadzie poddawanym ocenie wartości użytkowej.

7) Należy wpisać znajdującą się na słomce sześciocyfrową datę pozyskania nasienia, z której dwie pierwsze cyfry oznaczają rok pozyskania nasienia, trzy kolejne cyfry oznaczają kolejny dzień roku kalendarzowego, w którym pozyskano nasienie wykorzystane do zabiegu, a ostatnia cyfra po ukośniku oznacza kolejny numer ejakulatu pobranego w danym dniu.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ZAŚWIADCZENIA SZTUCZNEGO UNASIENNIANIA LOCHY ALBO LOSZKI

wzór

Objaśnienia do wypełniania zaświadczenia sztucznego unasienniania lochy albo loszki:

1) Należy wpisać numer kolejnego zaświadczenia unasienniania wydawanego w danym roku przez dany punkt unasienniania zwierząt, który informuje o liczbie samic unasiennionych po raz pierwszy w danym roku.

2) Należy wpisać numer kartoteki obowiązujący do czasu porodu lub poronienia rozpoczynającego laktację, w przypadku gdy zaświadczenie unasienniania jest wystawiane po raz pierwszy w danym roku.

3) Należy wpisać numer kartoteki poprzedniego zabiegu w wystawionym nowym zaświadczeniu unasienniania w przypadku powtórnego zabiegu oraz reinseminacji.

4) Należy wpisać numer siedziby stada nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

5) Należy wpisać numer stada nadany przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej, w przypadku gdy zabieg unasienniania jest wykonywany w stadzie poddawanym ocenie wartości użytkowej.

6) Należy wpisać znajdujący się na opakowaniu nasienia numer oznaczający kolejny w danym roku kalendarzowym dobry ejakulat pobrany w stacji unasienniania loch.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ZAŚWIADCZENIA SZTUCZNEGO UNASIENNIANIA OWCY ALBO KOZY

wzór

Objaśnienia do wypełniania zaświadczenia sztucznego unasienniania owcy albo kozy:

1) Należy wpisać numer kolejnego zaświadczenia unasienniania wydawanego w danym roku przez dany punkt unasienniania zwierząt, który informuje o liczbie samic unasiennionych po raz pierwszy w danym roku.

2) Należy wpisać numer kartoteki obowiązujący do czasu porodu lub poronienia rozpoczynającego laktację, w przypadku gdy zaświadczenie unasienniania jest wystawiane po raz pierwszy w danym roku.

3) Należy wpisać w zaświadczeniu dotychczasowy numer kartoteki z dopisaną literą "a" w przypadku unasienniania samicy w okresie powyżej 60 dni od ostatniego nieskutecznego zabiegu, który nie zakończył się porodem lub poronieniem.

4) Należy wpisać numer kartoteki poprzedniego zabiegu w wystawionym nowym zaświadczeniu unasienniania w przypadku powtórnego zabiegu oraz reinseminacji.

5) Należy wpisać numer siedziby stada nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6) Należy wpisać numer stada nadany przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej, w przypadku gdy zabieg unasienniania jest wykonywany w stadzie poddawanym ocenie wartości użytkowej.

7) Należy wpisać znajdującą się na opakowaniu nasienia sześciocyfrową datę produkcji nasienia składającą się z dwóch cyfr oznaczających rok produkcji nasienia, a po myślniku trzech cyfr oznaczających kolejny dzień roku kalendarzowego, w którym wyprodukowano nasienie wykorzystane do zabiegu.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR ZAŚWIADCZENIA SZTUCZNEGO UNASIENNIANIA SAMICY ALBO SAMIC KRÓLIKA

wzór

Objaśnienia do wypełniania zaświadczenia sztucznego unasienniania samicy lub samic królika:

1) Należy wpisać numer kolejnego zaświadczenia unasienniania wydawanego w danym roku przez dany punkt unasienniania zwierząt, który jest wpisany w rejestrze pokryć.

2) Należy wpisać numer siedziby stada nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli taki numer został nadany temu stadu.

3) Należy wpisać numer stada nadany przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej i hodowlanej stad królików, w przypadku gdy zabieg unasienniania jest wykonywany w stadzie poddawanym ocenie wartości użytkowej.

4) Należy wpisać znajdujący się na opakowaniu nasienia numer oznaczający kolejny w danym roku kalendarzowym dobry ejakulat lub mieszankę dobrych ejakulatów pobranych w stacji produkcji nasienia królików.

5) Należy wpisać znajdującą się na opakowaniu nasienia sześciocyfrową datę produkcji nasienia składającą się z dwóch cyfr oznaczających rok produkcji nasienia, a po myślniku z trzech cyfr oznaczających kolejny dzień roku kalendarzowego, w którym wyprodukowano nasienie wykorzystane do zabiegu.

6) Należy podać numer wpisu do księgi stada, z którego pochodzi samiec dawca nasienia wykorzystanego do wykonania zabiegu sztucznego unasienniania, lub numer wpisu tego samca do rejestru.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR ŚWIADECTWA POKRYCIA KLACZY, Z WYJĄTKIEM KLACZY CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ, KLACZY PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ I KLACZY SZETLANDZKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR ŚWIADECTWA POKRYCIA BUHAJEM, KNUREM, TRYKIEM ALBO KOZŁEM

wzór

Objaśnienia do zaświadczenia pokrycia buhajem, knurem, trykiem, kozłem:

1) Należy wpisać numer kolejnego wydawanego świadectwa pokrycia, który informuje o liczbie samic pokrytych po raz pierwszy w danym roku w danym punkcie kopulacyjnym.

2) Należy wpisać numer siedziby stada nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3) Należy wpisać numer stada nadany przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej, w przypadku gdy stado, z którego pochodzi samica, jest poddawane ocenie wartości użytkowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRZENIESIENIU ZARODKA

wzór

Objaśnienia:

1) Należy wpisać uzgodniony z powiatowym lekarzem weterynarii numer weterynaryjny zespołu ET, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego.

2) Należy wpisać numer siedziby stada nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3) Należy wpisać numer stada nadany przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej, w przypadku gdy zabieg jest wykonywany w stadzie poddawanym ocenie wartości użytkowej.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).