§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.908

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2017 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 956) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Loty akrobacyjne nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności mogą być wykonywane wyłącznie w strefie lotów akrobacyjnych albo w strefie pokazu lotniczego.";

2)
w § 7:
a)
w ust. 2:
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) imię i nazwisko dyrektora pokazu lotniczego oraz rodzaj posiadanych uprawnień, o których mowa w § 9 ust. 1;",

po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

"5a) imię i nazwisko kierownika programu pokazu lotniczego, kierownika lotów oraz kierownika skoków, jeżeli został wyznaczony, a także rodzaj posiadanych uprawnień, o których mowa w § 12 ust. 1;

5b) imiona i nazwiska osób, o których mowa w § 12 ust. 1a;",

dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) organizację naziemnego ruchu statków powietrznych, pojazdów i pieszych.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Program pokazu lotniczego sporządza organizator pokazu lotniczego, uwzględniając postanowienia instrukcji operacyjnej lotniska albo lądowiska, na którym jest planowany pokaz lotniczy, z tym że dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, są ustalane w porozumieniu z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego właściwą dla przestrzeni powietrznej, w której będzie przeprowadzany pokaz lotniczy, oraz przekazywane tej instytucji.";

3)
w § 8:
a)
w ust. 1:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) oświadczenie dyrektora pokazu lotniczego, kierownika programu pokazu lotniczego, kierownika lotów oraz kierownika skoków, jeżeli został wyznaczony, wyrażające zgodę na podjęcie przez nich obowiązków w zakresie organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego;",

dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) oświadczenia osób, o których mowa w § 12 ust. 1a, wyrażające zgodę na podjęcie przez nie obowiązków w zakresie organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego.",

b)
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) oświadczenia osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i § 12 ust. 1a, wyrażające zgodę na podjęcie przez nie obowiązków w zakresie organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego;";

4)
w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organizator pokazu lotniczego odpowiada za działania związane z organizacją pokazu lotniczego oraz wyznacza dyrektora pokazu lotniczego, posiadającego ważną albo wygasłą licencję albo świadectwo kwalifikacji pilota, licencję kontrolera ruchu lotniczego lub świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego albo równoważny dokument wydany przez właściwy organ państwa obcego albo posiadającego ważne albo wygasłe uprawnienia nabyte w lotnictwie państwowym.";

5)
w § 12:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor pokazu lotniczego wyznacza:

1) kierownika programu pokazu lotniczego, posiadającego ważną albo wygasłą licencję albo świadectwo kwalifikacji pilota, licencję kontrolera ruchu lotniczego lub świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego albo równoważny dokument wydany przez właściwy organ państwa obcego albo posiadającego ważne albo wygasłe uprawnienia nabyte w lotnictwie państwowym;

2) kierownika lotów, posiadającego ważną:

a) licencję albo świadectwo kwalifikacji pilota lub świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego z uprawnieniem klasy wyszkolenia co najmniej D - PJ(D) oraz świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty lub świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej albo

b) licencję kontrolera ruchu lotniczego oraz świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej;

3) w przypadku gdy program pokazu lotniczego obejmuje skoki spadochronowe - kierownika skoków, posiadającego ważne:

a) świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego z uprawnieniem klasy wyszkolenia co najmniej D - PJ(D) albo równoważny dokument wydany przez właściwy organ państwa obcego albo posiadającego ważne albo wygasłe uprawnienia nabyte w lotnictwie państwowym,

b) świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty lub świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dyrektor pokazu lotniczego może, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pokazu lotniczego, dodatkowo wyznaczyć osoby, które w jego ocenie są niezbędne do organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego.",

c)
uchyla się ust. 3,
d)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Dyrektorowi pokazu lotniczego podlegają osoby, o których mowa w ust. 1 i 1a.";

6)
w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organizator pokazu lotniczego, o którym mowa w ust. 1, współpracuje z właściwą terytorialnie instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego oraz uzgadnia warunki i zasady współpracy z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego w przyległych elementach struktury przestrzeni powietrznej.";

7)
w § 23 w ust. 2:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) opis poszczególnych elementów pokazu lotniczego z określeniem prędkości i wysokości względnej statku powietrznego w poszczególnych fazach lotu;",

b)
dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) określenie rodzaju dokumentu zdatności statku powietrznego wraz z datą jego ważności.";

8)
w § 30 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) skoczkowie spadochronowi, posiadający świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego z uprawnieniem klasy wyszkolenia co najmniej C - PJ(C), którzy wykonali minimum 200 skoków, w tym co najmniej 5 skoków na spadochronie, na którym wykonują skok podczas pokazu lotniczego";

9)
w § 38 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Podczas pokazu lotniczego loty statkiem powietrznym wykonuje się z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w instrukcji użytkowania w locie albo dokumencie równoważnym wydanym przez właściwy organ państwa obcego dla danego statku powietrznego lub w dokumencie wydanym w ramach lotnictwa państwowego.".