Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1886

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

Na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 1-5 w związku z art. 94 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 839) w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorach licencji członków personelu lotniczego część VIII otrzymuje brzmienie:
VIIIOrgan wydający / Issuing competent authority:

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego / President of the Civil Aviation Authority

§  2. 
1.  Licencje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
2.  W postępowaniach dotyczących:
1) wymiany licencji w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1,
2) wydania duplikatu licencji w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1

- wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).