Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1488

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego

Na podstawie art. 104 ust. 1a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego (Dz. U. poz. 1115) w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorach świadectw kwalifikacji:
1) część VIII otrzymuje brzmienie:
VIIIOrgan wydający Issuing competent authority

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego President of the Civil Aviation Authority

2) w objaśnieniach w pkt 2 w ppkt 2 lit. i otrzymuje brzmienie:

"i) część VIII zawiera nazwę organu wydającego świadectwo kwalifikacji w języku polskim: "Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego" i angielskim: "President of the Civil Aviation Authority",".

§  2. 
1.  Świadectwa kwalifikacji wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
2.  W postępowaniach dotyczących:
1) wymiany świadectwa kwalifikacji w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1,
2) wydania duplikatu świadectwa kwalifikacji w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1

- wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).