Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.29

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 3 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. z 2020 r. poz. 986) w § 3 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Komendant Główny Policji - komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendantowi-Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantowi szkoły policyjnej, dyrektorowi instytutu badawczego oraz policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA";";

2)
po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

"1c) Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - policjantom pełniącym służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2022 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).