Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2334

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 4 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 2091, z późn. zm.) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej wielowarstwowo z poliwęglanu.

awers

wzór

Objaśnienia:

1) tło w kolorze niebiesko-szaro-różowym z napisem POLICJA;

2) w lewej górnej części wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

3) w górnej części napis POLICJA o wymiarach 35,7 x 6,3 mm;

4) poniżej napisu POLICJA nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, lub w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:

a) komisariacie Policji - nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji,

b) komisariacie specjalistycznym Policji - nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,

c) ośrodku szkolenia Policji - nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji;

5) w lewej środkowej części wizerunek twarzy policjanta;

6) w prawej środkowej części, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno:

a) gwiazda policyjna,

b) NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej,

c) napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej: 31.12.2022;

7) w środkowej części znak holograficzny (owalny, transparentny hologram stylizowanego orła oraz poziomego napisu POLICJA) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta;

8) poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ, wraz z odpowiednimi danymi.

rewers

wzór

Objaśnienia:

1) w górnej części dokumentu tło w kolorze zielono-niebiesko-różowym;

2) w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym ORGAN WYDAJĄCY wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową;

3) w dolnej części tła, po lewej stronie, poziomy napis POLICJA w kolorze złotym o wymiarach 53 x 8,2 mm;

4) w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP;

5) w dolnej części dokumentu na jasnym tle obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).