Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.342

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 2091, z 2005 r. poz. 2096, z 2008 r. poz. 1376, z 2011 r. poz. 1565 oraz z 2014 r. poz. 1270 i 1617) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Policjant pełniący służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, realizujący na obszarze całego kraju zadania, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, otrzymuje na czas pełnienia służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji wkładkę do legitymacji służbowej.";

2) w § 3 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Komendant Główny Policji - komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendantowi-Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantowi szkoły policyjnej, dyrektorowi instytutu badawczego oraz policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji;",

b) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - policjantom pełniącym służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;";

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do wkładki do legitymacji służbowej wpisuje się imię i nazwisko policjanta, stopień, numer identyfikacyjny policjanta nadany w teleinformatycznym systemie kadrowym Policji, numer legitymacji służbowej, datę, podpis i pieczęć Komendanta Głównego Policji oraz pouczenie o treści "Okazicielowi niniejszego dokumentu polecam udzielić wszelkiej pomocy przy wykonywaniu czynności służbowych prowadzonych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji".";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Policjant zwraca wkładkę do legitymacji służbowej w przypadku zwolnienia ze służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz w przypadkach określonych w § 5 ust. 1.

2. Zwrotu wkładki do legitymacji służbowej dokonuje się w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych Biura Spraw Wewnętrznych Policji.";

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Legitymacje służbowe i wkładki do legitymacji służbowych wydane policjantom Biura Spraw Wewnętrznych Policji na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia 31 lipca 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR WKŁADKI DO LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

wzór

Wkładka do legitymacji służbowej jest koloru żółtego o wymiarach 63 mm x 100 mm, po dokonaniu w niej wpisów pokryta dwustronnie transparentną folią holograficzną zawierającą elementy giloszowe, poprzecznie położone litery "RP", napis "Policja" oraz sześciocyfrowy numer folii.

Awers wkładki do legitymacji służbowej zawiera:

- w górnej części centralnie położony znak "gwiazdy policyjnej" - według wzoru "oznaczenia identyfikacji indywidualnej policjanta" - w kolorze szarometalicznym z niebieską wstęgą pośrodku, na której widnieje napis koloru białego "POLICJA",

- po prawej stronie gwiazdy hologram w kształcie koła przedstawiający na zmiennobarwnym giloszu centralnie położone godło państwowe, wokół którego znajduje się dwukrotnie powtórzony napis "Rzeczpospolita Polska",

- poniżej "gwiazdy policyjnej" napis koloru czarnego "BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI",

- pod napisem nazwy jednostki wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem pod nią koloru czarnego "stopień, imię i nazwisko",

- poniżej wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem pod nią koloru czarnego - po lewej stronie "nr identyfikacyjny", po prawej stronie podpis koloru czarnego "nr legitymacji służbowej",

- poniżej wypośrodkowany napis koloru czarnego umieszczony w czterech liniach: w pierwszej linii - "Okazicielowi niniejszego dokumentu"

w drugiej linii - "polecam udzielić wszelkiej pomocy"

w trzeciej linii - "przy wykonywaniu czynności służbowych"

w czwartej linii - "prowadzonych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji",

- poniżej wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem koloru czarnego po lewej stronie "data wydania", oraz po prawej stronie wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem koloru czarnego "podpis i pieczęć Komendanta Głównego Policji".

Rewers wkładki do legitymacji służbowej nie zawiera żadnych zapisów ani elementów graficznych.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).