Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2311

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 650, 1544 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 977 oraz z 2015 r. poz. 2325) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ SKW

Legitymacja służbowa SKW ma formę personalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 53,98 x 85,60 mm, wykonanej z materiału polimerowego.

OKŁADKA LEGITYMACJI

wzór

Okładka legitymacji wykonana jest z materiału skóropodobnego w kolorze czarnym z tłoczeniami:

1. "RZECZPOSPOLITA POLSKA".

2. Wizerunek orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej według wzoru określonego w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

3. "SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO".

CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI

AWERS

wzór

1. Tło giloszowe w kolorze stalowo-niebiesko-szarym.

2. Mikrodruki pozytywowe "SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO".

3. Napis "SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO" wykonany farbą optycznie zmienną.

4. Napisy w kolorze czarnym:

1) "Imię";

2) "Nazwisko";

3) "Nr legitymacji";

4) "Ważna do 31.12.2021 r.";

5) "SZEF SŁUŻBY".

5. W prawym dolnym rogu logo SKW.

6. W prawym górnym rogu godło Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Z lewej strony miejsce na zdjęcie (24 mm x 32 mm).

8. W centralnej części wizerunek orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na tle znaku graficznego symbolizującego flagę Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

9. Pokryty w całości folią zabezpieczającą, zawierającą zmienne optycznie napisy "RP", "MON", kontur terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znak orła wojsk lądowych według wzoru określonego w przepisach o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne elementy graficzne.

REWERS

wzór

1. Tło giloszowe w kolorze stalowo-niebiesko-szarym.

2. Na rogach oraz w środkowej części znaki graficzne symbolizujące flagę Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

3. Napisy w kolorze czarnym:

"Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie użyteczności publicznej są obowiązani, w zakresie swojego działania, do nieodpłatnego udzielenia pomocy żołnierzowi i funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, który ma również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych przypadkach do każdej osoby.

W przypadku znalezienia tej legitymacji należy niezwłocznie dostarczyć ją do najbliższej jednostki Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.".