Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1399

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 984 oraz z 2015 r. poz. 371 i 1395) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ ŻOŁNIERZA I FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO

I. 

OKŁADKA LEGITYMACJI

wzór

Okładka wykonana ze skóry w kolorze czarnym, ze srebrnymi tłoczeniami:

1. "RZECZPOSPOLITA POLSKA".

2. "SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO".

Na okładce umieszczony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej według wzoru określonego w przepisach o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Legitymacja została wydrukowana na papierze zabezpieczonym z bieżącym znakiem wodnym oraz włókienkami aktywnymi w świetle UV.

II. 

CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI

wzór

AWERS

1. Dokument wykonany techniką irysu. Tło giloszowe z elementami mikrotekstu.

2. Elementy graficzne aktywne w świetle UV z elementami mikrotekstu.

3. Znaki graficzne wydrukowane farbą wykazującą właściwości optycznie zmienne.

4. Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki:

a) "RZECZPOSPOLITA POLSKA",

b) "SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO",

c) "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA",

d) "Ważna do 31.12.2021 r.",

e) "IMIĘ",

f) "NAZWISKO",

g) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko,

h) "Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie użyteczności publicznej są prawnie obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia nieodpłatnie pomocy żołnierzowi i funkcjonariuszowi SWW, który ma również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach także do każdej osoby.",

i) "SZEF SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO",

j) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis Szefa Służby Wywiadu Wojskowego.

5. Godło Rzeczypospolitej Polskiej i znak Służby Wywiadu Wojskowego drukowany czarną farbą techniką offsetu.

6. Miejsce na fotografię i numer legitymacji, które będą nanoszone w procesie personalizacji.

wzór

REWERS

1. Dokument wykonany techniką offsetu, tło giloszowe, na którym został odwzorowany wizerunek znaku Służby Wywiadu Wojskowego i napis "SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO".

2. Czarny napis:

"W przypadku znalezienia tej legitymacji należy niezwłocznie dostarczyć ją do najbliższej jednostki Policji.

Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.".

III. 

FOLIA ZABEZPIECZAJĄCA

Legitymacja jest zalaminowana folią zabezpieczającą, która na awersie posiada znaki widoczne w świetle UV.