§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1441

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.