§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.946

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.