Zmiana rozporządzenia w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.946

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

Na podstawie art. 19a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria (Dz. U. poz. 795, z 2016 r. poz. 914, z 2018 r. poz. 686, z 2019 r. poz. 1067 oraz z 2021 r. poz. 334 i 946) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po lp. 12a dodaje się lp. 12b w brzmieniu:
12b. GBA POLSKA Sp. z o.o.Łajski

ul. Kościelna 2a 05-119 Legionowo

produkty rolneobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy pozostałości środków ochrony roślin
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).