Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1067

| Akt oczekujący
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

Na podstawie art. 19a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054, z 2018 r. poz. 1616 i 1633 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria (Dz. U. poz. 795, z 2016 r. poz. 914 oraz z 2018 r. poz. 686) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się lp. 3 i 6;
2) lp. 8 otrzymuje brzmienie:
8. Hamilton UO -Technologia sp. z o.o.Słomczyn 80 05-600 Grójecżywność, produkty rolne, części roślin, glebaobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy pozostałości pestycydów
3) uchyla się lp. 10 i 11;
4) lp. 12 otrzymuje brzmienie:
12. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralne Laboratorium Pracownia Wykrywania i Identyfikacji GMOul. Żwirki i Wigury 73 87-100 Toruńmateriał roślinnyobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy obecności i zawartości modyfikacji genetycznych
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).