Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2111

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 1287 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2019 r. poz. 140) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) wyrazy "pieczątka wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego" zastępuje się wyrazami "nadruk, naklejka lub pieczątka obejmujące nazwę, adres, NIP i REGON wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego",
b) wyrazy "podpis i pieczątka dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego" zastępuje się wyrazami "nadruk, naklejka lub pieczątka obejmujące imię i nazwisko dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, wskazanie pełnionej funkcji oraz podpis";
2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wyrazy "pieczęć organu" zastępuje się wyrazami "nadruk, naklejka lub pieczęć obejmujące nazwę, adres, NIP i REGON organu";
3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia wyrazy "pieczęć organu" zastępuje się wyrazami "nadruk, naklejka lub pieczęć obejmujące nazwę, adres, NIP i REGON organu".
§  2. 
1.  Zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.
2.  Decyzje o skierowaniu na badania lekarskie lub psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).