Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1693

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw zdrowia, na uzasadniony wniosek dyrektora Centrum, może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby członków państwowej komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 3, o nie więcej niż 5 osób.";

2) w załączniku nr 5 do rozporządzenia skreśla się wyrazy "w okresie";
3) w załączniku nr 6 do rozporządzenia skreśla się wyrazy "w okresie".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).