Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1695

| Akt oczekujący
Wersja od: 5 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

Na podstawie art. 25b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 256 i 1692, z 2016 r. poz. 1107 oraz z 2018 r. poz. 456) w załączniku nr 2 w lp. 4 w kolumnie 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Trwałe zanieczyszczenia organiczne: dioksyny (PCDD), furany (PCDF), dioksynopodobne polichlorowane bifenyle (dl-PCB), bromowane uniepalniacze (BFRs) w zakresie polibromowanych difenyloeterów (PBDE).".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).