Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. - Dz.U.2019.1777 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1777

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2018 r. poz. 1612) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
lp. 345 i 346 otrzymują brzmienie:
"34514271429STAŁArządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.341A OPERACJE KOSMICZNE (Ziemia-kosmos)rządowe
5.338A 5.341cywilne
34614291452STAŁAcywilno-rządowe
RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.341A 5.338A 5.341cywilno-rządowe
b)
lp. 404 i 405 otrzymują brzmienie:
"40436003800STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
RUCHOMAcywilne
40538004200STAŁAcywilne
STAŁA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)cywilne
Ruchomacywilne
c)
lp. 521 otrzymuje brzmienie:
"STAŁAcywilne
RUCHOMAcywilne
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) 5.536Bcywilne
52126,526,9BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia)cywilne
MIĘDZYSATELITARNA 5.536cywilne
Wzorcowy satelitarny sygnał częstotliwości i czasu

(Ziemia-kosmos)

5.536A

cywilne
d)
po lp. 521 dodaje się lp. 521a w brzmieniu:
"STAŁA POL.51cywilno-rządowe
RUCHOMA POL.51cywilno-rządowe
SATELITARNE BADANIA ZIEMI (kosmos-Ziemia) 5.536Bcywilne
521a26,927,0BADANIA KOSMICZNE (kosmos-Ziemia)cywilne
MIĘDZYSATELITARNA 5.536cywilne
Wzorcowy satelitarny sygnał częstotliwości i czasu

(Ziemia-kosmos)

5.536A

cywilne
e)
lp. 522 otrzymuje brzmienie:
"52227,027,3STAŁA POL.51cywilno-rządowe
RUCHOMA POL.51cywilno-rządowe
MIĘDZYSATELITARNA 5.536cywilne
f)
po lp. 522 dodaje się lp. 522a w brzmieniu:
"522a27,327,5STAŁArządowe
RUCHOMArządowe
MIĘDZYSATELITARNA 5.536cywilne
2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 1:
a)
uwaga POL.25 otrzymuje brzmienie:

"POL.25 W zakresach częstotliwości 149,900-151,625 MHz, 153-174 MHz, 2025-2110 MHz, 2170-2400 MHz, 2520-2690 MHz, 5010-5250 MHz, 5925-7450 MHz, 7850-8400 MHz, 12,00-13,75 GHz, 14,0-14,4 GHz i 14,50-15,35 GHz jednostki organizacyjne podlegające Ministrowi Obrony Narodowej mogą wykorzystywać określone częstotliwości na potrzeby służby radiolokalizacyjnej. Stacje pracujące w służbie radiolokalizacyjnej nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji innych służb, dla których powyższe zakresy są przeznaczone, ani nie mogą żądać od nich ochrony.",

b)
uwaga POL.49 otrzymuje brzmienie:

"POL.49 Zakres częstotliwości 1559-1610 MHz może być wykorzystywany przez służbę stałą na zasadzie drugiej ważności na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej. Stacje w służbie stałej nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy stacji w służbach radionawigacji lotniczej i radionawigacji satelitarnej (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) ani nie mogą żądać ochrony od tych stacji.",

c)
po uwadze POL.50 dodaje się uwagę POL.51 w brzmieniu:

"POL.51 Użytkowanie zakresu częstotliwości 26,9-27,3 GHz w służbie stałej i służbie ruchomej przez jednostki rządowe jest ograniczone wyłącznie do jednostek organizacyjnych podlegających Ministrowi Obrony Narodowej.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.