Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.775

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 630) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 3 wyrazy "art. 37 ust. 1 pkt 3" zastępuje się wyrazami "art. 34 ust. 1 pkt 3";
2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. W przypadku konieczności uzupełnienia składu lokalnej komisji, Komisja:

1) powołuje nowego członka lokalnej komisji spośród kandydatów zgłoszonych na daną kadencję;

2) zamieszcza ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków lokalnej komisji, jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu lokalnej komisji w sposób, o którym mowa w pkt 1.";

3) w § 12 w ust. 2 w zdaniu drugim po wyrazach "obecnych na posiedzeniu" dodaje się wyrazy "oraz podjęte na posiedzeniu uchwały";
4) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. Członkowie lokalnej komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego lokalnej komisji.";

5) w § 16 w ust. 2 skreśla się zdanie pierwsze;
6) w § 18 w ust. 4 po wyrazach "art. 44" skreśla się wyrazy "ust. 1";
7) w § 20:
a) w ust. 1 po wyrazach "oceny retrospektywnej wyznacza" skreśla się wyrazy "członka lokalnej komisji lub",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Po zapoznaniu się członków lokalnej komisji z projektem oceny retrospektywnej przewodniczący lokalnej komisji przeprowadza głosowanie w sprawie przyjęcia wniosków zawartych w tej ocenie.";

8) w § 21 uchyla się ust. 2;
9) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
10) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
a) w pkt 3 po wyrazach "Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, " dodaje się wyrazy "Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim,",
b) w pkt 4 skreśla się wyrazy "Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim,",
c) w pkt 9 po wyrazie "Ochota" dodaje się wyrazy "(część północna do ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz ulice Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. numery parzyste)",
d) w pkt 10 po wyrazach "miasta stołecznego Warszawy:" dodaje się wyrazy "Ochota (część południowa do ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz ulice Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. numery nieparzyste),".
§  2.  Do sporządzonego po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia protokołu z posiedzenia Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach albo lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach, które odbyło się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dołącza się uchwały podjęte na tym posiedzeniu.
§  3.  Do ocen retrospektywnych przeprowadzanych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie dokumentacji przekazanej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach przez użytkownika przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się § 20 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4.  Postępowania w sprawie udzielenia zgody na przeprowadzenie doświadczenia oraz postępowania w sprawie udzielenia zgody na zmianę doświadczenia, która może mieć negatywny wpływ na dobrostan zwierząt, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach rozpatrują zgodnie z właściwością określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  5.  Oceny retrospektywnej doświadczenia dokonuje lokalna komisja etyczna do spraw doświadczeń na zwierzętach, która udzieliła zgody na przeprowadzenie tego doświadczenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia albo wszczęła i nie zakończyła przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na przeprowadzenie tego doświadczenia.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

Zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń

na Zwierzętach / lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach1)

A.

Informacje o kandydacie:

Imię i nazwisko ............................................................................................................................

Data urodzenia .............................................................................................................................

Adres2) ..........................................................................................................................................

Telefon, e-mail .............................................................................................................................

Stopień/tytuł naukowy .................................................................................................................

Posiadane kwalifikacje oraz wiedza lub doświadczenie w zakresie wykorzystywania zwierząt

do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym dorobek naukowy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

B.

Kandydat, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 / w art. 37 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia

15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266 oraz z 2017 r. poz. 60)

Ł nauki biologiczne

Ł nauki farmaceutyczne

Ł nauki medyczne

Ł nauki rolnicze

Ł nauki weterynaryjne

Kandydat, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 / w art. 37 ust. 1 pkt 21) ustawy z dnia

15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

lub edukacyjnych

nauki humanistyczne lub społeczne:

Ł filozofia

Ł etyka

Ł prawo

Ł inne

....................................

............................. .....................................................

(data) (podpis kandydata)

C.

Informacje o kandydacie, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 / w art. 37 ust. 1 pkt 3

ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów

naukowych lub edukacyjnych / reprezentującym organizację, do której celów statutowych

należy ochrona praw pacjenta1)

Ł organizacja społeczna, której statutowym celem

działania jest ochrona zwierząt

Ł organizacja, do której celów statutowych należy

ochrona praw pacjenta

Data przyjęcia do organizacji .......................................................................................................

Opis działalności w organizacji

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

D.

Dane zgłaszającej jednostki lub organizacji:3)

Nazwa ...........................................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................................

Telefon, faks, e-mail, strona www ...............................................................................................

Imię i nazwisko kierownika jednostki lub organizacji .................................................................

.................................... .................................................

(data) (podpis zgłaszającego)

_______________________________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić w przypadku, gdy zgłoszenie składa kandydat.

3) Wypełnić w przypadku kandydatów zgłaszanych przez jednostki lub organizacje.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).