Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.873

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.