Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2362

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 8 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1519) w załączniku do rozporządzenia w § 2 w ust. 1 w pkt 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"zarejestrowany agent, znany nadawca, zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego, znany dostawca zaopatrzenia pokładowego oraz znany dostawca zaopatrzenia portu lotniczego w zakresie:".

Podmiot wyznaczony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jako znany nadawca, o którym mowa w art. 186e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089), uznaje się za spełniający wymagania w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego dotyczące opracowania programu ochrony, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przedłoży do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego program ochrony znanego nadawcy zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).