§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.725

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 2022 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 17) w załączniku:
1)
w § 1 w ust. 1:
a)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) KAS - rozumie się przez to Krajową Administrację Skarbową;",

b)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) PLACI - rozumie się przez to dane ładunku z państwa trzeciego przekazywane przed załadunkiem, o których mowa w pkt 6.8.7 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;",

c)
po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) rozporządzeniu 2015/2447 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.);";

2)
w § 2 w ust. 1 w pkt 5 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) współpracy KAS z Prezesem Urzędu polegającej na prowadzeniu analizy PLACI oraz działań podejmowanych ze względu na jej wynik;";

3)
w § 15 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) proponowane alternatywne środki ochrony;";

4)
w § 18 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Zarządzający lotniskiem może wydać czasową kartę identyfikacyjną portu lotniczego osobie zatrudnionej w strefie operacyjnej lotniska, w punktach handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska albo wykonującej w tych strefach obowiązki związane z funkcjonowaniem lotniska, wobec której przeprowadzono z wynikiem pozytywnym standardowe sprawdzenie przeszłości, zgodnie z art. 189b ustawy.";

5)
w § 19:
a)
w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w przypadku członka misji dyplomatycznej akredytowanego w Rzeczypospolitej Polskiej - Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, po uzyskaniu oświadczenia szefa misji dyplomatycznej, składanego w imieniu państwa wysyłającego, potwierdzającego fakt sprawdzenia informacji, o których mowa w art. 189c ust. 1 pkt 2 ustawy.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, uznaje się za spełnienie wymogu określonego w art. 189c ust. 1 pkt 2 ustawy.";

6)
po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

"§ 21a. 1. Czasową kartę indentyfikacyjną portu lotniczego wydaje się inspektorom Komisji Europejskiej na czas prowadzenia inspekcji na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 72/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiającego procedury przeprowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa.

2. Karta, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) informacje, o których mowa w pkt 1.2.5.1 lit. a-e załącznika do rozporządzenia 2015/1998, podane przez inspektora Komisji Europejskiej;

2) zabezpieczenie przed jej podrobieniem lub przerobieniem.

3. Do wydawania karty, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 18 ust. 3 pkt 2-6 i § 19-21.

4. Podczas przebywania w strefach zastrzeżonych lotniska inspektorzy Komisji Europejskiej są eskortowani zgodnie z pkt 1.2.7 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.”;

7)
w § 24 uchyla się ust. 4;
8)
dodaje się rozdział 23 w brzmieniu:

"Rozdział 23

Współpraca w zakresie analizy PLACI

§ 88. Prezes Urzędu współpracuje z KAS przy organizacji szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, wymaganych na potrzeby analizy PLACI, oraz udostępnia KAS informacje przydatne w analizie PLACI.

§ 89. 1. KAS niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu, a w przypadku zagrożenia dla statku powietrznego znajdującego się w polskiej przestrzeni powietrznej lub mającego się znaleźć w tej przestrzeni - również Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, o:

1) przypadkach, o których mowa w art. 186 ust. 4 i 5 rozporządzenia 2015/2447;

2) braku otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 6.8.7.6 lit. b załącznika do rozporządzenia 2015/1998;

3) przypadkach, o których mowa w § 90.

2. KAS niezwłocznie informuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przypadkach, o których mowa w § 90.

§ 90. 1. Jeżeli statek powietrzny znajduje się w przestrzeni powietrznej, a przesyłka, w odniesieniu do której urząd celno-skarbowy wystawił powiadomienie o odmowie załadunku zgodnie z pkt 6.8.7.5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, znajduje się na pokładzie tego statku powietrznego, przewoźnik lotniczy, operator, podmiot lub osoba w państwie trzecim otrzymująca powiadomienie niezwłocznie informuje o tym naczelnika urzędu celno-skarbowego, do którego została złożona przywozowa deklaracja skrócona dotycząca przesyłki.

2. Przewoźnik lotniczy, operator, podmiot lub osoba w państwie trzecim, otrzymawszy powiadomienie wydane przez organ celny państwa trzeciego stosującego system analizy danych ładunku przed załadunkiem zgodnie z zasadami określonymi w normach SAFE Światowej Organizacji Celnej, o których mowa w pkt 6.8.7.10 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, w odniesieniu do przesyłki spełniającej kryteria określone w pkt 6.8.7.10 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, niezwłocznie informuje o tym naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego miejscowo ze względu na miejsce, gdzie znajduje się przesyłka, a jeżeli statek powietrzny znajduje się w przestrzeni powietrznej - Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

§ 91. Prezes Urzędu podejmuje współpracę z właściwymi organami państwa trzeciego, w którym znajduje się przesyłka, o której mowa w art. 186 ust. 4 i 5 rozporządzenia 2015/2447, oraz w stosownych przypadkach z właściwymi organami innego państwa, których dotyczy przewóz przesyłki podlegającej analizie PLACI.

§ 92. Prezes Urzędu, Szef KAS, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego udostępniają sobie wzajemnie dane punktów kontaktowych do wymiany informacji w ramach współpracy w zakresie analizy PLACI.".