Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1730

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 364) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Żołnierz ŻW lub żołnierz wojskowego organu porządkowego, zatrzymując dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami lub jego używania, wydaje pokwitowanie, którego wzór został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy.";

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy.";

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy.";

4) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informację o naruszeniu przepisów ruchu drogowego przekazuje się na karcie rejestracyjnej, której wzór został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 130 ust. 4 ustawy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.