Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.948

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 11 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego 2

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. poz. 841, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:

"2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2014/47/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającą dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014).";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Pojazd wytypowany przez kontrolującego do drogowej kontroli stanu technicznego podlega wstępnej lub szczegółowej drogowej kontroli technicznej.

2. Drogowa kontrola stanu technicznego obejmuje identyfikację pojazdu oraz badanie techniczne co najmniej jednej pozycji z następujących obszarów:

1) układ hamulcowy;

2) układ kierowniczy;

3) widoczność;

4) urządzenia oświetlenia i wyposażenie elektryczne;

5) osie, koła, opony i zawieszenie;

6) podwozie i elementy przymocowane do podwozia;

7) inne wyposażenie, w tym tachograf i ogranicznik prędkości;

8) uciążliwość, w tym emisję spalin oraz wycieki paliwa lub oleju;

9) badania dodatkowe dla pojazdów kategorii M2 i M3.

3. W przypadku pojazdu kategorii M2, M3, N2 lub N3, przyczepy kategorii O3 lub O4 oraz ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy, jeżeli dokumentacja dotycząca dopuszczenia pojazdu do ruchu lub protokół, o którym mowa w ust. 10, potwierdzają, że kontrola jednej lub kilku pozycji z obszaru określonego w ust. 2 została przeprowadzona w okresie poprzednich trzech miesięcy, kontroli w tym zakresie można nie przeprowadzać, chyba że nieprawidłowości są oczywiste dla kontrolującego.

4. Sposób identyfikowania pojazdu, zakres i metody badania jego stanu technicznego oraz kryteria oceny usterek stwierdzonych podczas tego badania są określone w załączniku nr 1a do rozporządzenia. Usterki niewymienione w tym załączniku ocenia się pod względem zagrożenia, jakie stwarzają dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. Badanie stanu technicznego pojazdu przeprowadza się z wykorzystaniem dostępnych technik i sprzętu, bez demontażu czy usuwania jakichkolwiek części pojazdu za pomocą narzędzi. Badanie może także obejmować sprawdzenie, czy odpowiednie części i elementy pojazdu odpowiadają wymogom w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, które obowiązywały w momencie homologacji lub, w stosownych przypadkach, w momencie modernizacji pojazdu. W celu przeprowadzenia badania kontrolujący może korzystać z dodatkowego sprzętu, w szczególności podnośnika lub kanału przeglądowego.

6. Usterki stwierdzone podczas badania stanu technicznego pojazdu dzieli się na trzy kategorie:

1) usterki drobne - usterki bez znaczącego wpływu na bezpieczeństwo pojazdu lub wymagania ochrony środowiska, które nie powodują ograniczenia w dalszym używaniu pojazdu;

2) usterki poważne - usterki mogące zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszać wymagania ochrony środowiska albo inne istotne nieprawidłowości, które dają podstawę do ograniczenia dalszego używania pojazdu oraz określenia warunków tego używania;

3) usterki niebezpieczne - usterki powodujące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub naruszające wymagania ochrony środowiska, w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, które powodują niedopuszczenie do dalszego używania pojazdu.

7. W przypadku stwierdzenia podczas drogowej kontroli technicznej usterek zaliczanych do więcej niż jednej kategorii wynik badania pojazdu klasyfikuje się na podstawie najpoważniejszej kategorii usterki.

8. W przypadku stwierdzenia podczas drogowej kontroli technicznej kilku usterek w tych samych obszarach kontroli, o których mowa w ust. 2, wynik badania pojazdu może być zaklasyfikowany na podstawie poważniejszej kategorii usterek, jeżeli ich skumulowany wpływ skutkuje wzrostem zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego stwarzanego przez pojazd.

9. Drogowa kontrola stanu technicznego obejmuje również kontrolę zabezpieczenia ładunku. Metody kontroli zabezpieczenia ładunku oraz klasyfikację i kryteria oceny usterek stwierdzonych w jej trakcie są określone w załączniku nr 1b do rozporządzenia.

10. Z przeprowadzonej drogowej kontroli stanu technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 3, kontrolujący sporządza protokół zawierający wykaz kontrolny. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz protokołu pozostaje w archiwum organu przeprowadzającego kontrolę, natomiast drugi egzemplarz kontrolujący niezwłocznie przekazuje kierowcy kontrolowanego pojazdu.

11. Wzór protokołu drogowej kontroli technicznej zawierającego wykaz kontrolny jest określony w załączniku nr 1c do rozporządzenia.";

3) po § 6 dodaje się § 6a i 6b w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Podczas wstępnej drogowej kontroli technicznej kontrolujący:

1) sprawdza wymaganą dokumentację dotyczącą dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, a w szczególności dowód poddania pojazdu wymaganemu badaniu okresowemu, oraz ostatni protokół kontroli drogowej, o którym mowa w § 6 ust. 10, jeżeli kierujący pojazdem posiada go przy sobie;

2) przeprowadza wzrokową ocenę stanu technicznego pojazdu;

3) może przeprowadzić wzrokową ocenę zabezpieczenia ładunku;

4) może przeprowadzić badanie techniczne za pomocą właściwych metod, w tym z użyciem przyrządu kontrolno-pomiarowego będącego w jego dyspozycji, służące ocenie konieczności poddania pojazdu szczegółowej kontroli technicznej lub zobowiązania do niezwłocznego usunięcia usterek;

5) w przypadku pojazdu, o którym mowa w § 6 ust. 3, jeżeli w trakcie poprzedniej drogowej kontroli technicznej ujawniono usterki, sprawdza, czy zostały one usunięte.

2. Na podstawie wyników wstępnej drogowej kontroli technicznej, kontrolujący decyduje, czy pojazd poddać szczegółowej drogowej kontroli technicznej. Szczegółową drogową kontrolę techniczną przeprowadza się w szczególności, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska.

3. Szczegółową drogową kontrolę techniczną przeprowadza się:

1) przy użyciu przenośnego lub zainstalowanego na pojeździe systemu przyrządów, niezbędnego do przeprowadzenia takiej kontroli, zwanego dalej "mobilną stacją kontroli drogowej";

2) w miejscu wyposażonym w przyrządy pomiarowo-kontrolne do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, w tym przyrządy niezbędne do oceny stanu hamulców, układu kierowniczego, zawieszenia oraz uciążliwości, zwanym dalej "wyznaczonym punktem przeprowadzania kontroli drogowej";

3) w stacji kontroli pojazdów.

4. W przypadku skierowania pojazdu do poddania go szczegółowej drogowej kontroli technicznej w stacji kontroli pojazdów lub w wyznaczonym punkcie przeprowadzania kontroli drogowej, kontrola ta jest przeprowadzana w możliwie najkrótszym czasie i w najbliższej stacji kontroli pojazdów lub w najbliższym wyznaczonym punkcie przeprowadzania kontroli drogowej.

5. Jeżeli mobilna stacja kontroli drogowej lub wyznaczony punkt przeprowadzania kontroli drogowej nie są wyposażone w odpowiednie przyrządy kontrolno-pomiarowe do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w zakresie wskazanym we wstępnej drogowej kontroli technicznej, pojazd kieruje się do stacji kontroli pojazdów lub punktu przeprowadzania kontroli drogowej, w którym jest możliwe to sprawdzenie.

6. Zakres szczegółowej drogowej kontroli technicznej, która ma być przeprowadzona w stacji kontroli pojazdów lub w wyznaczonym punkcie przeprowadzania kontroli drogowej, określa się w części "10. Różne/uwagi" protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 10.

§ 6b. 1. Wstępną drogową kontrolę techniczną pojazdu może przeprowadzić każdy kontrolujący.

2. Szczegółową drogową kontrolę techniczną przeprowadza kontrolujący, który spełnia wymagania w zakresie wykształcenia, praktyki i szkolenia dla diagnostów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz co dwa lata uczestniczy w warsztatach doskonalenia zawodowego.";

4) uchyla się § 7;
5) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 1a-1c w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia;
6) uchyla się załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB IDENTYFIKOWANIA POJAZDU, ZAKRES I METODY BADANIA JEGO STANU TECHNICZNEGO ORAZ KRYTERIA OCENY USTEREK STWIERDZONYCH PODCZAS TEGO BADANIA

PozycjaMetodaKryteria uznania stanu pojazdu za niezadowalającyKategoria usterki
drobnapoważnaniebezpieczna
0. IDENTYFIKACJA POJAZDU
0.1. Tablice rejestracyjne (jeżeli są wymagane)kontrola organoleptyczna*)a) brak tablicy/tablic lub jej/ich mocowanie grozi odpadnięciemX
b) brak elementów numeru rejestracyjnego lub tablica nieczytelnaX
c) numer rejestracyjny niezgodny z dokumentami lub danymi pojazduX
d) brak nalepki kontrolnej - o ile jest wymaganaX
e) niezgodność numeru rejestracyjnego na nalepce kontrolnej z numerem rejestracyjnym na tablicach rejestracyjnychX
f) nalepka kontrolna nieczytelnaX
0.2. Numer VIN/numer nadwozia/ podwozia/ ramykontrola organoleptyczna*)a) brak numeru VIN lub numeru nadwozia (podwozia/ramy) lub nie można go odszukaćX
b) numer niekompletny, nieczytelny, wyraźnie sfałszowany lub nie zgadza się z dokumentami pojazduX
c) nieczytelne dokumenty pojazdu lub dane nie odpowiadają stanowi faktycznemuX
1. UKŁAD HAMULCOWY
1.1. Stan techniczny i działanie
1.1.1. Sworzeń pedału/dźwigni ręcznej hamulca roboczegokontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego uwaga: pojazdy ze wspomaganiem układu hamulcowego należy sprawdzać przy wyłączonym silnikua) zbyt ciasne pasowanie sworzniaX
b) nadmierne zużycie lub zbyt duży luz sworzniaX
1.1.2. Stan pedału hamulcowego/ dźwigni ręcznej hamulca i skok elementu uruchamiającego hamulcekontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego uwaga: pojazdy ze wspomaganiem układu hamulcowego należy sprawdzać przy wyłączonym silnikua) nadmierny lub zbyt mały skok jałowyXX
nie można uruchomić hamulca lub jest on zablokowany
b) pedał hamulca nie zwalnia się (luzuje) prawidłowo jeżeli wpływa na działanieXX
c) brak nakładki przeciwpoślizgowej na pedale hamulca, nakładka luźna lub wytartaX
1.1.3. Pompa podciśnienia lub sprężarka i zbiornikikontrola organoleptyczna*) elementów pod normalnym ciśnieniem roboczym; należy zmierzyć czas do uzyskania bezpiecznego ciśnienia lub podciśnienia roboczego oraz sprawdzić działanie wskaźnika ostrzegawczego, zabezpieczającego zaworu wieloobwodowego i zaworu spustowegoa) niewystarczające ciśnienie/podciśnienie do przynajmniej czterokrotnego uruchomienia hamulców po zadziałaniu urządzenia ostrzegawczego (lub gdy wskaźnik pokazuje za niską wartość ciśnienia)

co najmniej dwukrotne uruchomienie hamulców po zadziałaniu urządzenia ostrzegawczego lub gdy wskaźnik wskazuje za małą wartość

XX
b) czas do uzyskania bezpiecznego ciśnienia lub podciśnienia roboczego niezgodny z wymaganiami/nadmierny czas wzrostu ciśnienia do wartości umożliwiającej skuteczne działanie hamulcówX
c) wieloobwodowy zawór zabezpieczający lub zawór spustowy nie działaX
d) wypływ powietrza powodujący zauważalny spadek ciśnienia lub słyszalny wypływ powietrzaX
e) uszkodzenia zewnętrzne mogące mieć wpływ na działanie układu hamulcowegoXX
awaryjny układ hamulcowy nie działa prawidłowo
1.1.4. Manometr lub wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnieniakontrola działanianieprawidłowe działanie lub uszkodzenie manometru lub wskaźnika brak sygnalizacji ostrzegawczego wskaźnika identyfikacji niskiego ciśnieniaXX
1.1.5. Zawór sterujący hamulca postojowegokontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowegoa) urządzenie sterujące pęknięte, uszkodzone lub nadmiernie zużyteX
b) niepewne połączenie urządzenia sterującego z zaworem lub niepewne osadzenie zaworuX
c) luźne połączenia lub nieszczelność układuX
d) niepoprawne działanieX
1.1.6. Urządzenie uruchamiające hamulec postojowy, dźwignia sterująca, zapadka hamulca postojowego, elektroniczny hamulec postojowykontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowegoa) mechanizm zapadkowy nie blokujeX
b) zużycie sworznia dźwigni lub mechanizmu zapadkowegoXX
nadmierne zużycie
c) nadmierny skok dźwigni wskazujący na niewłaściwą regulacjęX
d) brak urządzenia uruchamiającego, urządzenie uszkodzone lub nie działaX
e) nieprawidłowe działanie, wskaźnik ostrzegawczy pokazuje awarięX
1.1.7. Zawory hamulcowe (zawory główne, regulatory ciśnienia, zawory regulacyjne)kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowegoa) zawór uszkodzony lub nadmierny wypływ powietrzaXX
jeżeli wpływa na funkcjonalność
b) nadmierny ubytek oleju ze sprężarkiX
c) niepewne lub niewłaściwe mocowanie zaworuX
d) ubytek lub wyciek płynu hamulcowegoXX
jeżeli wpływa na funkcjonalność
1.1.8. Połączenie z hamulcami przyczepy (elektryczne inależy rozłączyć i ponownie połączyć wszystkie połączenia układu hamulcowego pomiędzya) uszkodzona osłona izolacyjna lub szybkozłączeXX
jeżeli wpływa na funkcjonalność
pneumatyczne)pojazdem ciągnącym a przyczepąb) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie osłony lub zaworuXX
jeżeli wpływa na funkcjonalność
c) nieszczelnośćXX
jeżeli wpływa na funkcjonalność
d) nieprawidłowe działanieXX
wpływ na działanie hamulca
1.1.9. Zbiornik sprężonego powietrzakontrola organoleptyczna*)a) zbiornik nieznacznie uszkodzony lub skorodowanyXX
zbiornik znacznie uszkodzony, skorodowany lub nieszczelny
b) urządzenie osuszające nie działaX
c) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie zbiornikaX
1.1.10. Urządzenia wspomagające układ hamulcowy, pompa hamulcowa (układy hydrauliczne)kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowegoa) urządzenie wspomagające jest uszkodzone lub działa nieskutecznieXX
urządzenie wspomagające nie działa
b) pompa hamulcowa uszkodzona, ale hamulec wciąż działaXX
pompa hamulcowa uszkodzona lub nieszczelna
c) niepewne mocowanie pompy hamulcowej, ale hamulec wciąż działaXX
niepewne mocowanie pompy hamulcowej
d) poziom płynu hamulcowego poniżej znaku minimumXXX
poziom płynu hamulcowego znacznie poniżej znaku minimum
brak płynu hamulcowego w zbiorniku pompy hamulcowej
e) brak zamknięcia (pokrywki) zbiornika płynu hamulcowegoX
f) wskaźnik ostrzegawczy płynu hamulcowego świeci się lub jest uszkodzonyX
g) nieprawidłowe działanie wskaźnika ostrzegawczego poziomu płynu hamulcowegoX
1.1.11. Sztywne przewody hamulcowekontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowegoa) stan przewodów grozi awarią lub pęknięciemX
b) nieszczelność przewodów lub połączeń w pneumatycznym układzie hamulcowymXX
nieszczelność przewodów lub połączeń w hydraulicznym układzie hamulcowym
c) przewody uszkodzone lub nadmiernie skorodowaneXX
wpływ na działanie hamulców ze względu na blokowanie lub bezpośrednie ryzyko wycieku
d) przewody przemieszczoneXX
ryzyko uszkodzenia
1.1.12. Elastyczne przewody hamulcowekontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowegoa) stan przewodów grozi awarią lub pęknięciemX
b) przewody są poskręcane lub zbyt krótkieXX
przewody są uszkodzone lub przecierają się
c) przewody lub połączenia w pneumatycznym układzie hamulcowym są nieszczelneXX
przewody lub połączenia w hydraulicznym układzie hamulcowym są nieszczelne
d) przewody pęcznieją pod ciśnieniemXX
osłabione zbrojenie
e) przewody porowateX
1.1.13. Okładziny i klocki hamulcowekontrola organoleptyczna*)a) nadmierne zużycie klocków lub okładzin (widoczny znak granicznego zużycia)XX
nadmierne zużycie klocków lub okładzin (niewidoczny znak granicznego zużycia)
b) zanieczyszczenia okładzin lub klocków (np. olejem lub smarem)XX
jeżeli wpływają na działanie hamulca
c) brak lub nieprawidłowe zamontowanie okładziny lub klockaX
1.1.14. Bębny hamulcowe, tarcze hamulcowekontrola organoleptyczna*)a) zużycie bębna lub tarczyXX
nadmierne zużycie bębna lub tarczy; rysy lub pęknięcia na powierzchni; niepewne mocowanie
b) zanieczyszczenia bębna lub tarczy (np. olejem lub smarem) poważnie wpływające na działanie hamulcaXX
c) brak bębna lub tarczyX
d) niepewne mocowanie tylnej tarczy hamulcaX
1.1.15. Linki hamulcowe, drążki, mechanizm dźwigni, połączeniakontrola organoleptyczna*)

elementów podczas pracy układu hamulcowego

a) linka uszkodzona lub splątanaXX
wpływ na działanie hamulca
b) nadmierne zużycie lub korozja elementuXX
wpływ na działanie hamulca
c) niepewne mocowanie linki, drążka lub połączeniaX
d) uszkodzenie prowadnicy linkiX
e) ograniczenie swobodnego ruchu elementów układu hamulcowegoX
f) nieprawidłowy ruch dźwigni/połączeń wskazujący na złe ustawienie lub nadmierne zużycieX
1.1.16. Urządzenia uruchamiające hamulce (w tym hamulce sprężynowe lub cylindry hydrauliczne)kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego, w miarę możliwościa) pęknięcie lub uszkodzenie urządzenia uruchamiającegoXX
wpływ na działanie hamulca
b) nieszczelność urządzenia uruchamiającegoXX
wpływ na działanie hamulca
c) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie urządzenia uruchamiającego

wpływ na działanie hamulca

XX
d) nadmierna korozja urządzenia uruchamiającegoXX
grozi pęknięciem
e) zbyt mały lub zbyt duży skok tłoka lub mechanizmu przeponowegoXX
wpływ na działanie hamulca (brak skoku jałowego)
f) uszkodzenie osłony chroniącej przed brudemXX
brak osłony lub nadmierne jej uszkodzenie
1.1.17. Korektor siły hamowaniakontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego, w miarę możliwościa) uszkodzone połączenieX
b) nieprawidłowe ustawienie połączeniaX
c) zawór zatarty lub nie działa (działa ABS)XX
zawór zatarty lub nie działa
d) brak korektora, jeżeli jest wymaganyX
e) brak tabliczki informacyjnej lub dane na tabliczce są nieczytelneX
1.1.18. Korektory i wskaźniki luzukontrola organoleptyczna*)a) korektor uszkodzony, zatarty lub wykazujący nietypowy ruch, nadmierne zużycie lub nieprawidłowe ustawienieX
b) nieprawidłowa praca korektoraX
c) nieprawidłowy montaż lub wymianaX
1.1.19. Układ hamowania długotrwałego (o ile jest wymagany lub zamontowany)kontrola organoleptyczna*)a) niepewne połączenia lub mocowanieXX
negatywny wpływ na działanie
b) brak układu lub wyraźnie nieprawidłowe działanieX
1.1.20. Automatyczne uruchamianie się hamulców przyczepynależy rozłączyć połączenie hamulcowe między pojazdem ciągnącym a przyczepąhamulec przyczepy nie załącza się automatycznie po rozłączeniu połączenia hamulcowegoX
1.1.21. Kompletny układ hamulcowykontrola organoleptyczna*)a) inne urządzenia układu hamulcowego (np. pompa płynu zapobiegającego zamarzaniu, osuszacz powietrza itp.) wykazują uszkodzenia zewnętrzne lub nadmierną korozję w stopniu wykazującym negatywny wpływ na działanie układu hamulcowegoXX
wpływ na działanie hamulca
b) wypływ powietrza lub wyciek płynu zapobiegającego zamarzaniuXX
wpływ na działanie układu
c) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie dowolnego elementuX
d) niebezpieczna przeróbka**) dowolnego elementu układu hamulcowegoXX
wpływ na działanie hamulca
1.1.22. Połączenia kontrolne

(o ile są wymagane lub zamontowane)

kontrola organoleptyczna*)brak połączeniaX
1.1.23. Hamulec najazdowykontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaskuteczność mniejsza niż wartości minimalne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia"X
1.2. Skuteczność i sprawność hamulca roboczego
1.2.1. Sprawność

(P)

w trakcie badania na urządzeniu do kontroli działania stopniowo zwiększać siłę hamowania do osiągnięcia wartości maksymalneja) zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym koleXX
brak siły hamowania co najmniej na jednym kole
b) siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 70% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi lub nadmierne odchylenie toru jazdy w trakcie próby drogowejXX
siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 50% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi w przypadku osi kierowanych
c) brak równomiernego przyrostu siły hamowania (zakleszczanie)X
d) nadmierne opóźnienie w działaniu hamulców na dowolnym koleX
e) nadmierne wahania siły hamowania w czasie każdego pełnego obrotu kołaX
1.2.2. Skuteczność

(P)

badanie wykonać na urządzeniu do kontroli działania hamulców przy zadanej masie pojazdu lub, jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, badanie należy wykonać na drodze z użyciem opóźnieniomierza(1)skuteczność mniejsza niż wartości minimalne określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaXX
skuteczność mniejsza niż 50% wartości minimalnych określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
1.3. Sprawność i skuteczność pomocniczego (awaryjnego) układu hamulcowego (jeżeli występuje jako oddzielny układ)
1.3.1. Sprawność

(P)

jeżeli hamulec pomocniczy i hamulec roboczy stanowią oddzielne układy, należy zastosować metodę określoną w pkt 1.2.1a) zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym koleXX
brak siły hamowania na co najmniej jednym kole
b) siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 70% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi; w przypadku badania na drodze pojazd nadmiernie zjeżdża z linii prostejXX
siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 50% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi w przypadku osi kierowanych
c) brak równomiernego przyrostu siły hamowania (zakleszczanie)X
1.3.2. Skuteczność

(P)

jeżeli hamulec pomocniczy i hamulec roboczy stanowią oddzielne układy, należy zastosować metodę określoną w pkt 1.2.2skuteczność mniejsza niż wartości minimalne zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaXX
osiągnięte mniej niż 50% wartości siły hamowania określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
1.4. Sprawność i skuteczność postojowego układu hamulcowego
1.4.1. Sprawność

(P)

uruchomić hamulec podczas badania na urządzeniu do kontroli działania hamulcówhamulec nie działa co najmniej na jednym kole lub, w przypadku badań na drodze, pojazd zjeżdża nadmiernie z linii prostej

podczas badania osiągnięto mniej niż 50% wartości sił hamowania, o których mowa w pkt 1.4.2, w odniesieniu do masy pojazdu

XX
1.4.2. Skuteczność

(P)

badanie wykonać na urządzeniu do kontroli działania hamulców; jeżeli jest to niemożliwe, wówczas przeprowadzić badanie drogowe z użyciem opóźnieniomierza z funkcją zapisu lub ze wskazaniemosiągnięty wskaźnik skuteczności wynosi mniej niż określony w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaXX
podczas badania osiągnięto mniej niż 50% powyższych wartości sił hamowania w odniesieniu do masy pojazdu
1.5. Sprawność układu hamowania długotrwałegokontrola organoleptyczna*) oraz, w miarę możliwości, sprawdzenie, czy układ działaa) brak równomiernego przyrostu siły hamowania (nie dotyczy hamulca silnikowego)X
b) układ nie działaX
1.6. Układ przeciwblokujący (ABS)kontrola organoleptyczna*) oraz sprawdzenie kontrolki samodiagnostyki lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdua) kontrolka systemu samodiagnostyki nie działaX
b) kontrolka systemu samodiagnostyki wskazuje uszkodzenie układuX
c) brak lub uszkodzenie czujników prędkości obrotowej kółX
d) uszkodzenie przewodów instalacji elektrycznejX
e) brak lub uszkodzenie innych elementów (np. czujnika, sterownika, modulatora)X
f) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazduX
1.7. Elektroniczny układ hamulcowy (EBS)kontrola organoleptyczna*) oraz sprawdzenie kontrolki samodiagnostyki lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdua) kontrolka systemu samodiagnostyki nie działaX
b) kontrolka systemu samodiagnostyki wskazuje uszkodzenie układuX
c) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazduX
d) nieodpowiednie złącze między pojazdem ciągnącym a przyczepą lub brak złączaX
1.8. Płyn hamulcowykontrola organoleptyczna*)płyn hamulcowy zanieczyszczony lub z osadami bezpośrednie ryzyko awariiXX
2. UKŁAD KIEROWNICZY
2.1. Stan techniczny
2.1.1. Stan przekładni kierowniczejkontrola organoleptyczna*) działania przekładni kierowniczej przy skręcaniu kierownicya) skręcony wał kierowniczy lub zużycie wielowypustu

wpływ na działanie

XX
b) nadmierne zużycie wielowypustu wału kierowniczegoXX
wpływ na działanie
c) zbyt duży luz na wielowypuście wału kierowniczegoXX
wpływ na działanie
d) wyciekXX
tworzenie się kropel
2.1.2. Mocowanie obudowy przekładni kierowniczejkontrola organoleptyczna*) mocowania obudowy przekładni do podwozia przy skręcaniu kierownicy w prawo i w lewoa) nieprawidłowe mocowanie obudowy przekładni kierowniczejXX
mocowania niebezpiecznie obluzowane lub widoczny względny ruch w stosunku do podwozia lub nadwozia
b) deformacja otworów do mocowania w podwoziuXX
znaczący wpływ na skuteczność mocowań
c) brak śrub mocujących lub śruby ułamaneXX
znaczący wpływ na skuteczność mocowań
d) pęknięcie obudowy przekładni kierowniczejXX
wpływ na stabilność lub mocowanie obudowy
2.1.3. Stan połączeń układu kierowniczegokontrola organoleptyczna*) elementów układu kierowniczego pod względem zużycia, pęknięć i pewności mocowania przy skręcaniu kierownicy w prawo i w lewoa) ruch elementów względem siebie wymagający naprawyXX
nadmierny ruch elementów lub prawdopodobieństwo rozłączenia
b) nadmierne zużycie przegubówXX
bardzo poważne ryzyko rozłączenia
c) pęknięcia lub odkształcenie dowolnego elementuXX
wpływ na działanie
d) brak elementów ograniczających skrętX
e) nieprawidłowe ustawienie elementów (np. drążka poprzecznego lub drążka wzdłużnego)X
f) niebezpieczna przeróbka**)XX
wpływ na działanie
g) uszkodzenie lub zużycie osłony gumowej

brak lub znaczące zużycie obudowy gumowej

XX
2.1.4. Działanie połączeń układu kierowniczegokontrola organoleptyczna*) elementów układu kierowniczego pod względem zużycia, pęknięć i pewności mocowania przy skręcaniu kierownicy w prawo i w lewo z kołami pojazdu na podłożu i przy włączonym silniku (wspomaganie układu kierowniczego)a) ruchome części układu kierowniczego kolidują ze stałymi elementami/podwoziaX
b) brak ograniczników skrętu lub ograniczniki nie działająX
2.1.5. Wspomaganie układu kierowniczegosprawdzić ewentualne wycieki z układu kierowniczego i poziom płynu w zbiorniku hydraulicznego układu wspomagania (jeżeli poziom jest widoczny); postawić pojazd na kołach, włączyć silnik i sprawdzić, czy wspomaganie układu kierowniczego działaa) wyciek płynuX
b) zbyt niski poziom płynu (poniżej znaku minimum)XX
niedostateczna pojemność zbiornika
c) mechanizm wspomagania nie działaXX
wpływ na poprawność działania układu kierowniczego
d) pęknięcie lub niepewne mocowanie mechanizmuXX
wpływ na poprawność działania układu kierowniczego
e) nieprawidłowe ustawienie lub zanieczyszczenie elementówXX
wpływ na poprawność działania układu kierowniczego
f) niebezpieczna przeróbka**)XX
wpływ na poprawność działania układu kierowniczego
g) uszkodzenie lub nadmierna korozja linek/przewodówXX
wpływ na poprawność działania układu kierowniczego
2.2. Kierownica i kolumna kierownicy
2.2.1. Stan kierownicyustawić pojazd na podłożu, naprzemiennie pchać i ciągnąć kierownicę wzdłuż osi kolumny, ciągnąć i pchać koło kierownicy w kierunku poosiowym, pchać koło kierownicy w różnych kierunkach pod kątem prostym do kolumny kontrola organoleptyczna*) luzu i stanu przegubów elastycznych lub uniwersalnycha) ruch kierownicy względem kolumny kierownicy, wskazujący na luzXX
bardzo poważne ryzyko rozłączenia
b) brak urządzenia ustalającego na piaście koła kierownicyXX
bardzo poważne ryzyko rozłączenia
c) pęknięcie lub luz na piaście koła kierownicy, obręczy lub na ramionach kierownicyXX
bardzo poważne ryzyko rozłączenia
d) niebezpieczna przeróbka**)X
2.2.2. Kolumna kierownicy oraz amortyzatory kierownicynaprzemiennie ciągnąć i pchać koło kierownicy w kierunku poosiowym, pchać koło kierownicy w różnych kierunkach pod kątem prostym do kolumny kontrola organoleptyczna*) luzu i stanu przegubów elastycznych lub uniwersalnycha) nadmierny ruch piasty koła kierownicy w górę lub w dółX
b) nadmierny luz promieniowy kolumny kierownicyX
c) zużyty przegub elastycznyX
d) uszkodzone mocowanieXX
bardzo poważne ryzyko rozłączenia
e) niebezpieczna przeróbka**)X
2.3. Luz sumaryczny na kole kierownicywłączyć silnik w pojeździe ze wspomaganiem układu kierowniczego i ustawić koła dojazdy na wprost; delikatnie skręcać kierownicę w lewo i w prawo do poruszenia kół jezdnych kontrola organoleptyczna*) luzuzbyt duży ruch jałowy kierownicy (np. dany punkt na obręczy koła przesuwa się o więcej niż jedną piątą średnicy koła kierownicy)XX
wpływ na bezpieczne kierowanie
2.4. Ustawienie kółkontrola organoleptyczna*)wyraźnie nieprawidłowe ustawienieXX
wpływ na jazdę na wprost, pogorszenie stabilności kierunku jazdy
2.5. Obrotnica osi kierowanej przyczepykontrola organoleptyczna*) lub sprawdzenie za pomocą odpowiednio przystosowanego urządzenia do wymuszania szarpnięć kołamia) element uszkodzony w niewielkim stopniuXX
poważne uszkodzenie lub pęknięcie elementu
b) zbyt duży luzXX
wpływ na jazdę na wprost, pogorszenie stabilności kierunku jazdy
c) uszkodzone mocowanieXX
poważny wpływ na skuteczność mocowania
2.6. Elektroniczne wspomaganie układu kierowniczegokontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie zgodności między skrętem koła kierownicy a skrętem kół przy włączaniu i wyłączaniu silnika lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdua) wskaźnik awarii układu EPS wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzieX
b) wspomaganie nie działaX
c) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazduX
3. WIDOCZNOŚĆ
3.1. Pole widzeniakontrola organoleptyczna*) z siedzenia kierowcyprzeszkody w polu widzenia kierowcy znacząco ograniczające widoczność do przodu lub na boki (poza obszarem oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej)X
ograniczone widzenie w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej lub niewidoczne lusterka zewnętrzneX
3.2. Stan szybkontrola organoleptyczna*)a) pęknięcia lub przebarwienia szyby szklanej lub z tworzywa (o ile jest dozwolona), poza obszarem oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniejXX
ograniczone widzenie w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej lub niewidoczne lusterka zewnętrzne
b) szyba szklana lub z tworzywa (włącznie z folią odblaskową lub barwioną) niezgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (poza obszarem oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej)XX
ograniczone widzenie w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej lub niewidoczne lusterka
c) niedopuszczalny stan techniczny szyby szklanej lub z tworzywaXX
znaczące ograniczenie widoczności w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej
3.3. Lusterka wsteczne lub inne

urządzenia o funkcji urządzenia widzenia pośredniego

kontrola organoleptyczna*)a) brak lusterka lub urządzenia, lub mocowanie niezgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (co najmniej dwa urządzenia zapewniające możliwość obserwacji strefy za pojazdem)

mniej niż dwa urządzenia zapewniające możliwość obserwacji strefy za pojazdem

XX
b) lusterko lub urządzenie pośredniego widzenia nieznacznie uszkodzone lub obluzowane

lusterko lub urządzenie nie działa, jest bardzo uszkodzone, obluzowane lub niepewnie zamocowane

XX
c) brak zapewnienia wymaganej widocznościX
3.4. Wycieraczki przedniej szybykontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) wycieraczki nie działają lub ich brakX
b) uszkodzenie pióra wycieraczkiXX
brak pióra wycieraczki lub jego wyraźne uszkodzenie
3.5. Spryskiwacze przedniej szybykontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaspryskiwacze nie działają prawidłowo (brak płynu do spryskiwaczy, ale pompa działa lub złe ustawienie strumienia spryskującego)XX
spryskiwacze nie działają
3.6. Instalacja odmgławiającakontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania.układ nie działa lub jest wyraźnie uszkodzonyX
4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
4.1. Światła drogowe i mijania
4.1.1. Stan i działaniekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) brak światła, źródła światła, lub jego uszkodzenie (złożone światło/źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3)XX
pojedyncze światła/źródła światła; w przypadku LED poważnie pogorszona widoczność
b) niewielkie uszkodzenie układu projektorowego (odbłyśnik i soczewka)XX
poważne uszkodzenie układu projektorowego lub jego brak (odbłyśnik i soczewka)
c) niepewne mocowanie światłaX
4.1.2. Ustawieniekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) rażąco złe ustawienie świateł drogowych i mijaniaX
b) nieprawidłowe mocowanie źródła światłaX
4.1.3. Przełącznikikontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - dotyczy liczby świateł włączanych jednocześnieXX
przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej światłości świateł świecących do przodu
b) nieprawidłowe działanie przełącznikaX
4.1.4. Zgodność z wymaganiami o warunkach technicznychkontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) brak zgodności z wymaganiami pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia, określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaX
b) elementy na kloszu lub źródle światła, które w oczywisty sposób zmniejszają światłość światła lub zmieniają jego barwęX
c) brak zgodności źródła światła z zainstalowanym urządzeniem oświetleniowymX
4.1.5. Urządzenia do regulacji ustawienia świateł (jeżeli są obowiązkowe)kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania, jeżeli istnieje taka możliwośća) urządzenie nie działaX
b) obsługa urządzenia sterowanego ręcznie niemożliwa z siedzenia kierowcyX
4.1.6. Urządzenie do

oczyszczania świateł drogowych/mijania (jeżeli jest obowiązkowe)

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania, jeżeli istnieje taka możliwośćurządzenie nie działaXX
w przypadku świateł wyładowczych
4.2. Przednie i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe boczne i tylne oraz światła do jazdy dziennej
4.2.1. Stan i działaniekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) uszkodzone źródło światłaX
b) uszkodzenie kloszaX
c) niepewne mocowanie światłaXX
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia
4.2.2. Przełącznikikontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaX
tylne światła pozycyjne i światła obrysowe boczne można wyłączyć, gdy włączone są światła przednieX
b) nieprawidłowe działanie przełącznikaX
4.2.3. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniakontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) brak zgodności z wymaganiami pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia, określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

czerwone światło z przodu lub białe światło z tyłu; znacząco zmniejszona światłość światła

XX
b) elementy na kloszu lub źródle światła, które zmniejszają światłość światła lub zmieniają jego barwęXX
czerwone światło z przodu lub białe światło z tyłu; znacząco zmniejszona światłość światła
4.3. Światła hamowania "stop"
4.3.1. Stan i działaniekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) uszkodzone źródło światła (złożone źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3)XXX
pojedyncze źródła światła; w przypadku LED działa mniej niż 2/3
żadne źródło światła nie działa
b) niewielkie uszkodzenie klosza (brak wpływu na emitowane światło)XX
poważne uszkodzenie klosza (wpływ na emitowane światło)
c) niepewne mocowanie światłaXX
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia
4.3.2. Przełącznikikontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaXXX
opóźnione działanie przełącznika
przełącznik nie działa w ogóle
b) nieprawidłowe działanie przełącznikaX
4.3.3. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniakontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniabrak zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, jasności lub oznaczeniaXX
białe światło z tyłu; znacząco zmniejszona jasność światła
4.4. Światła kierunkowskazu i światła awaryjne
4.4.1. Stan i działaniekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) uszkodzone źródło światła (złożone źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3)XX
pojedyncze źródła światła; w przypadku LED działa mniej niż 2/3
b) niewielkie uszkodzenie klosza (brak wpływu na emitowane światło)XX
poważne uszkodzenie klosza (wpływ na emitowane światło)
c) niepewne mocowanie światłaXX
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia
4.4.2. Przełącznikikontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaprzełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaXX
przełącznik nie działa w ogóle
4.4.3. Zgodność z wymaganiami przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniakontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniabrak zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczeniaX
4.4.4. Częstotliwość błysków kierunkowskazówkontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaczęstotliwość błysków mniejsza niż 45 cykli na minutę lub większa niż 150 cykli na minutęX
4.5. Przednie i tylne światła przeciwmgłowe
4.5.1. Stan i działaniekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) uszkodzone źródło światła (złożone źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3)XX
pojedyncze źródła światła; w przypadku LED działa mniej niż 2/3
b) niewielkie uszkodzenie klosza (brak wpływu na emitowane światło)XX
poważne uszkodzenie klosza (wpływ na emitowane światło)
c) niepewne mocowanie światłaXX
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia lub oślepia kierujących pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwka
4.5.2. Ustawieniekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działanianiewłaściwe ustawienie granicy światła i cienia przedniego światła przeciwmgłowego w płaszczyźnie poziomej (granica zbyt nisko)XX
granica światła i cienia powyżej granicy dla świateł mijania
4.5.3. Przełącznikikontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaprzełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaXX
przełącznik nie działa
4.5.4. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniakontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniabrak zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczeniaXX
układ działa niezgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
4.6. Światła cofania
4.6.1. Stan i działaniekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) uszkodzenie źródła światłaX
b) uszkodzenie kloszaX
c) niepewne mocowanie światłaXX
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia
4.6.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniakontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniabrak zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczeniaX
układ działa niezgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaX
4.6.3. Przełącznikikontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaprzełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaXX
światło cofania można włączyć, kiedy jest włączony inny bieg niż wsteczny
4.7. Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną
4.7.1. Stan i działaniekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) źródło światła emituje światło białe bezpośrednio do tyłuX
b) uszkodzenie źródła światła (złożone źródło światła)XX
uszkodzenie źródła światła (pojedyncze źródło światła)
c) niepewne mocowanie światłaXX
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia
4.7.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniakontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaukład działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaX
4.8. Światła odblaskowe, oznakowanie odblaskowe i tylne tablice odblaskowe
4.8.1. Stankontrola organoleptyczna*)a) nieprawidłowe funkcjonowanie lub uszkodzenie urządzeń odblaskowychXX
wpływ na funkcję odblaskową
b) niepewne mocowanie odblaskówXX
ryzyko odpadnięcia
4.8.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniakontrola organoleptyczna*)urządzenie, jego położenie lub barwa odbijanego światła niezgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaXX
brak urządzenia lub odbijanie czerwonego światła do przodu i białego do tyłu
4.9. Wymagane wskaźniki kontrolne urządzeń oświetlenia
4.9.1. Stan i działaniekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniawskaźniki nie działająXX
nie działają wskaźniki włączenia świateł drogowych lub tylnego światła przeciwmgłowego
4.9.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniakontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniabrak zgodności z wymaganiami określonymi rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaX
4.10. Połączenia elektryczne między pojazdem ciągnącym a przyczepą lub naczepąkontrola organoleptyczna*); w miarę możliwości należy sprawdzić ciągłość elektryczną instalacjia) niepewne mocowanie elementów nieruchomychXX
luźna wtyczka w gnieździe elektrycznym
b) uszkodzenie lub zużycie izolacjiXX
możliwość spowodowania zwarcia
c) nieprawidłowe działanie połączeń elektrycznych przyczepy lub pojazdu ciągnącegoXX
światła hamowania "stop" przyczepy nie działają
4.11. Złącza i przewody elektrycznekontrola organoleptyczna*) pojazdu, obejmująca w niektórych przypadkach także komorę silnikowąa) niepewne mocowanie lub niewłaściwe zabezpieczenie przewodów

obluzowane mocowania, kontakt z ostrymi krawędziami, prawdopodobieństwo rozłączenia połączeń

ryzyko dotykania przez przewody gorących części, elementów obracających się lub podłoża; rozłączone złącza (części dotyczące układu hamulcowego i kierowniczego)

XXX
b) niewielkie zużycie instalacji

znaczny stopień zużycia instalacji

skrajne zużycie instalacji, w zakresie dotyczącym układu hamulcowego i kierowniczego

XXX
c) uszkodzona lub zużyta izolacja

ryzyko zwarcia

bezpośrednie zagrożenie pożarem lub iskrzeniem

XXX
4.12. Dodatkowe światła i światła odblaskowekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) światło lub światło odblaskowe zamontowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaXX
wysyłanie/odbijanie czerwonego światła do przodu lub białego do tyłu
b) światło działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaXX
liczba świateł przednich działających jednocześnie przekracza dozwoloną światłość światła; emitowanie czerwonego światła do przodu lub białego do tyłu
c) niepewne mocowanie światła lub światła odblaskowegoXX
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia
4.13. Akumulator (-y)kontrola organoleptyczna*)a) niepewne mocowanieXX
niewłaściwe mocowanie, możliwość spowodowania zwarcia
b) wyciekXX
wyciek substancji niebezpiecznych
c) uszkodzony wyłącznik akumulatora (jeżeli jest wymagany)X
d) uszkodzone bezpieczniki (jeżeli są wymagane)X
e) niewłaściwa wentylacja (jeżeli jest wymagana)X
5. OSIE, KOŁA, OPONY I ZAWIESZENIE
5.1. Osie
5.1.1. Osie (+P)kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdua) pęknięcie lub odkształcenie osiX
b) niepewne mocowanie do pojazduXX
pogorszona stabilność toru jazdy, negatywny wpływ na działanie: nadmierny ruch względem mocowań
c) niebezpieczna przeróbka **)XX
wpływ na stabilność toru jazdy, nieprawidłowe działanie, zbyt mała odległość od innych części pojazdu lub od podłoża
5.1.2. Zwrotnice (+P)kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu do każdego koła przyłożyć siłę w kierunku pionowym lub poziomym i obserwować ruch między belką osi a zwrotnicąa) pęknięcie zwrotnicyX
b) nadmierne zużycie sworznia zwrotnicy lub łożysk sworzniaXX
prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy
c) zbyt duży ruch zwrotnicy względem belki osiXX
prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy
d) luz sworznia zwrotnicy w osiXX
prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy
5.1.3. Łożyska kół (+P)kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu rozkołysać koło lub przyłożyć siłę boczną do każdego koła i obserwować ruch koła do góry w stosunku do zwrotnicya) zbyt duży luz na łożysku kołaXX
pogorszenie stabilności toru jazdy; niebezpieczeństwo zniszczenia
b) łożysko koła zbyt ciasne lub zakleszczone

niebezpieczeństwo przegrzania; niebezpieczeństwo zniszczenia

XX
5.2. Koła i opony
5.2.1. Piasta kołakontrola organoleptyczna*)a) brakujące lub obluzowane śruby lub nakrętki mocujące kołaXX
brak elementów mocujących koła lub obluzowanie ich w takim stopniu, że ma bardzo poważny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego
b) zużycie lub uszkodzenie piastyXX
zużycie lub uszkodzenie mające wpływ na bezpieczne mocowanie kół
5.2.2. Kołakontrola organoleptyczna*) obu stron każdego koła pojazdu na kanale diagnostycznym lub podnośnikua) pęknięcie lub wada spawalniczaX
b) niewłaściwe zamocowanie pierścieni ustalającychXX
prawdopodobieństwo wypadnięcia
c) znaczące odkształcenie lub zużycie kołaXX
wpływ na bezpieczne mocowanie do piasty; wpływ na bezpieczne mocowanie opony
d) rozmiar, kompletacja, kompatybilność lub typ koła niezgodny ze świadectwem homologacji typu WE pojazdu/typu pojazdu lub wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - w sposób mający wpływ na bezpieczeństwo jazdyX
5.2.3. Oponykontrola organoleptyczna*) całej opony przez przemieszczanie pojazdu do przodu i do tyłua) rozmiar opony, indeks nośności, znak homologacji lub indeks prędkości niezgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, jeżeli ma to wpływ na bezpieczeństwo jazdyXX
niewystarczający indeks nośności lub prędkości w odniesieniu do faktycznego zastosowania; opona dotyka nieruchomych części pojazdu, co ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy
b) różne rozmiary opon na tej samej osi lub kołach bliźniaczychX
c) opony o różnej budowie (radialna/diagonalna) na tej samej osiX
d) znaczące uszkodzenie lub przecięcie oponyXX
widoczny lub uszkodzony kord opony
e) widoczny wskaźnik granicznego zużycia bieżnika oponyXX
głębokość rzeźby bieżnika opony niezgodna z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
f) opona obciera o inne elementy nadwozia pojazdu (elastyczne fartuchy przeciwbłotne)XX
opona obciera o inne elementy nadwozia pojazdu, bez wpływu na bezpieczną jazdę
g) opony bieżnikowane niezgodne z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaXX
bieżnikowanie wpływa na warstwę ochronną kordu
5.3. Zawieszenie
5.3.1. Resory i stabilizatory

(+P)

kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdua) niepewne mocowanie resorów do podwozia lub osi

widoczne względne przemieszczanie się; mocowania bardzo poważnie obluzowane

XX
b) uszkodzenie lub pęknięcie części resoruXX
bardzo poważny wpływ na działanie głównego pióra resoru lub piór dodatkowych
c) brak resoruXX
bardzo poważny wpływ na działanie głównego pióra resoru lub piór dodatkowych
d) niebezpieczna przeróbka**)XX
niewystarczający odstęp od innych części pojazdu; układ resorujący nie działa
5.3.2. Amortyzatorykontrola organoleptyczna*)a) niepewne mocowanie amortyzatorów do podwozia lub osi;XX
obluzowany amortyzator
b) amortyzator uszkodzony i wykazuje duże wycieki lub niewłaściwe działanieX
c) brak amortyzatoraX
5.3.3. Drążki skrętne, drążki reakcyjne, wahacze

(+P)

kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdua) niepewne mocowanie części do podwozia lub osiXX
prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy
b) uszkodzenie, pęknięcie lub nadmierna korozja elementuXX
wpływ na stabilność elementu lub jego pęknięcie
c) niebezpieczna przeróbka**)XX
niewystarczający odstęp od innych części pojazdu; układ nie działa
5.3.4. Sworznie wahaczy (+P)kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdua) nadmierne zużycie sworznia lub łożysk sworznia, lub sworzni wahaczyXX
prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy
b) poważne zużycie osłony gumowejXX
brak lub pęknięcie osłony gumowej
5.3.5. Zawieszenie pneumatycznekontrola organoleptyczna*)a) układ nie działaX
b) uszkodzenie, przeróbka lub zużycie dowolnego elementu w stopniu mogącym mieć niekorzystny wpływ na działanie układuXX
poważny wpływ na działanie układu
c) słyszalny wypływ powietrza z układuX
d) niebezpieczna przeróbka**)X
6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA
6.1. Podwozie lub rama i elementy do nich przymocowane
6.1.1. Stankontrola organoleptyczna*)a) niewielkie pęknięcie lub odkształcenie podłużnie lub poprzeczekXX
poważne pęknięcie lub odkształcenie podłużnie lub poprzeczek
b) niepewne mocowanie płyt wzmacniających lub połączeńXX
obluzowana większość mocowań; niewystarczająca wytrzymałość części
c) nadmierna korozja mająca wpływ na sztywność konstrukcjiXX
niewystarczająca wytrzymałość części
6.1.2. Rury wydechowe i tłumikikontrola organoleptyczna*) pojazdu na kanale diagnostycznym lub na dźwignikua) nieszczelność lub niepewne mocowanie układu wydechowegoX
b) spaliny przedostają się do wnętrza kabiny lub do przedziału dla pasażerówXX
zagrożenie dla zdrowia osób znajdujących się w pojeździe
6.1.3. Zbiornik paliwa i

przewody paliwowe (w tym zbiorniki i przewody paliwowe do celów grzewczych)

kontrola organoleptyczna*); w przypadku układów zasilania gazem LPG/CNG należy zastosować elektroniczny detektor gazua) niepewne mocowanie zbiornika paliwa lub przewodów paliwowych, stwarzające szczególne zagrożenie pożaroweX
b) wyciek paliwa, brak korka wlewu paliwa lub korek nieszczelny

ryzyko pożaru; nadmierny wyciek materiałów niebezpiecznych

XX
c) przetarcie przewodówXX
uszkodzenie przewodów
d) nieprawidłowe działanie zaworu odcinającego paliwa (jeżeli jest wymagany)X
e) zagrożenie pożarowe z powodu:

- wycieku paliwa

- niewłaściwego oddzielenia zbiornika paliwa lub układu wydechowego

- stanu komory silnikowej

X
f) układ zasilania gazem LPG/CNG/LNG niezgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, napęd wodorowy niezgodny z wymaganiami; część systemu działa nieprawidłowoX
6.1.4. Zderzaki, zabezpieczenia

boczne i tylne urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd

kontrola organoleptyczna*)a) obluzowane lub uszkodzone elementy grożące uszkodzeniem ciała w przypadku zahaczenia lub uderzenia

części grożą odpadnięciem; znaczne pogorszenie spełnianej funkcji

XX
b) urządzenie niezgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaX
6.1.5. Zamocowanie koła zapasowego (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony)kontrola organoleptyczna*)a) uchwyt koła w złym stanieX
b) pęknięte lub niepewne mocowanie uchwytuX
c) koło zapasowe nie trzyma się w uchwycie

wysokie ryzyko odpadnięcia

XX
6.1.6. Urządzenia sprzęgające i przeznaczone do ciągnięcia

(+P)

kontrola organoleptyczna*) pod kątem zużycia i prawidłowego działania, ze szczególnym uwzględnieniem zamontowanych urządzeń zabezpieczających i działania wskaźników pomiarowycha) uszkodzenie, nieprawidłowe działanie lub pęknięcie elementu, (jeżeli nie jest używany)XX
uszkodzenie, nieprawidłowe działanie lub pęknięcie elementu, (jeżeli jest używany)
b) nadmierne zużycie elementuXX
zużycie elementu poniżej granicznego
c) uszkodzone mocowanie

obluzowane mocowanie z wysokim ryzykiem odpadnięcia

XX
d) brak lub nieprawidłowe działanie urządzenia zabezpieczającegoX
e) co najmniej jeden wskaźnik prawidłowego zapięcia sprzęgu nie działaX
f) elementy sprzęgu zasłaniają tablicę rejestracyjną lub światła pojazdu, w przypadku gdy sprzęg nie jest wykorzystywany

nieczytelna tablica rejestracyjna, w przypadku gdy sprzęg nie jest wykorzystywany

XX
g) niebezpieczna przeróbka**) (części drugorzędne)

niebezpieczna przeróbka**) (części główne)

XX
h) urządzenie sprzęgające o nieodpowiedniej wytrzymałości,

nieodpowiednie lub niezgodne z wymaganiami

X
6.1.7. Przeniesienie napędukontrola organoleptyczna*)a) obluzowane lub brakujące śruby zabezpieczające

obluzowane lub brakujące śruby zabezpieczające w takim stopniu, że bezpieczeństwo ruchu drogowego jest poważnie zagrożone

XX
b) nadmierne zużycie łożysk wału napędowego

bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia

XX
c) nadmierne zużycie przegubów napędowych (uniwersalnych) lub łańcuchów/pasów napędowych

bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia

XX
d) zły stan przegubów elastycznych

bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia

XX
e) uszkodzony lub wygięty wałek lub półośX
f) pęknięcie lub niepewne mocowanie obudowy łożyska

bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia obudowy

XX
g) znaczące zużycie osłony gumowej

brak lub pęknięcie osłony gumowej

XX
h) niedozwolona prawem przeróbka układu napędowegoX
6.1.8. Mocowanie silnikakontrola organoleptyczna*) bez konieczności stosowania kanału diagnostycznego lub dźwignikamocowanie zużyte, wyraźnie i poważnie uszkodzoneXX
mocowanie obluzowane lub pęknięte
6.1.9. Praca silnikakontrola organoleptyczna*) lub przy użyciu elektronicznego interfejsua) przeróbka jednostki sterującej wpływająca na bezpieczeństwo lub środowiskoX
b) przeróbka silnika wpływająca na bezpieczeństwo lub środowiskoX
6.2. Kabina i nadwozie
6.2.1. Stankontrola organoleptyczna*)a) obluzowana lub uszkodzona część nadwozia grożąca uszkodzeniem ciałaXX
obluzowana lub uszkodzona część grożąca odpadnięciem
b) niepewne mocowanie słupka nadwoziaXX
pogorszona stabilność
c) do wnętrza przedostają się spaliny z układu wydechowego lub z silnikaXX
zagrożenie zdrowia osób znajdujących się w pojeździe
d) niebezpieczna przeróbka**)XX
zbyt mały odstęp od obracających lub poruszających się części lub nawierzchni drogi
6.2.2. Mocowaniakontrola organoleptyczna*)a) niepewne mocowania nadwozia lub kabinyXX
wpływ na stabilność
b) wyraźne przesunięcie nadwozia/kabiny względem podwoziaX
c) niepewne lub brakujące punkty mocowania nadwozia/kabiny do podwozia lub poprzeczek ramy podwozia oraz w przypadku gdy są symetryczneXX
niepewne lub brakujące punkty mocowania nadwozia/kabiny do podwozia lub poprzeczek ramy podwozia w takim stopniu, że poważnie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego
d) nadmierna korozja punktów mocowania nadwozia samonośnegoXX
pogorszona stabilność
6.2.3. Drzwi i zamkikontrola organoleptyczna*)a) drzwi źle się otwierają lub zamykająX
b) stan drzwi przesuwnych grozi samoczynnym otwarciem lub nie pozwala na ich domknięcieXX
stan drzwi obrotowych grozi samoczynnym otwarciem lub nie pozwala na ich domknięcie
c) zniszczone drzwi, zawiasy, zamki lub słupki drzwiXX
brakujące lub obluzowane drzwi, zawiasy, zamki lub słupki drzwi
6.2.4. Podłogakontrola organoleptyczna*)niepewne mocowanie lub zły stan techniczny podłogi niewystarczająca stabilnośćXX
6.2.5. Siedzenie kierowcykontrola organoleptyczna*)a) uszkodzona konstrukcja siedzeniaXX
mocowanie siedzenia obluzowane
b) nieprawidłowe działanie regulacji ustawienia siedzeniaXX
siedzenie się przemieszcza lub nie można unieruchomić oparcia
6.2.6. Pozostałe siedzeniakontrola organoleptyczna*)a) siedzenia uszkodzone lub niepewne mocowanie siedzeń (części drugorzędne)XX
siedzenia uszkodzone lub niepewne mocowanie siedzeń (części główne)
b) siedzenia zamontowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaXX
przekroczona maksymalna dozwolona liczba siedzeń; mocowanie siedzeń w miejscach niezgodnych ze świadectwem homologacji typu WE pojazdu/typu pojazdu
6.2.7. Wskaźniki i przyrządy kierowcykontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działanianieprawidłowe działanie co najmniej jednego wskaźnika lub przyrządu niezbędnego do bezpiecznego użytkowania pojazduXX
wpływ na bezpieczne działanie
6.2.8. Stopnie kabinykontrola organoleptyczna*)a) niepewne mocowanie stopnia lub poręczyXX
niewystarczająca stabilność
b) stopień lub poręcz w stanie zagrażającym bezpieczeństwu użytkownikówX
6.2.9. Inne wyposażenie wewnętrzne i zewnętrznekontrola organoleptyczna*)a) uszkodzone mocowanie dodatkowych akcesoriów lub wyposażeniaX
b) dodatkowe akcesoria lub wyposażenie niezgodne z przepisami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, jeżeli jest wymaganeXX
zamontowane części mogą spowodować uszkodzenie ciała;
wpływ na bezpieczeństwo użytkowania
c) wycieki z układów hydraulicznychXX
nadmierne wycieki materiałów niebezpiecznych
6.2.10. Błotniki, fartuchy przeciwbłotnekontrola organoleptyczna*)a) brak, obluzowanie lub znaczące skorodowanie częściXX
prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń, zagrożenie odpadnięciem
b) fartuchy przeciwbłotne zbyt blisko opony/kołaXX
błotnik zbyt blisko opony/koła
c) niezgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaXX
niewystarczająca osłona całej szerokości opony
7. INNE WYPOSAŻENIE
7.1. Pasy bezpieczeństwa, zapięcia pasów i inne urządzenia bezpieczeństwa
7.1.1. Pewność mocowania pasów i zapięćkontrola organoleptyczna*)a) znacznie uszkodzony punkt kotwiczenia pasów bezpieczeństwaXX
wpływ na stabilność
b) obluzowane punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwaX
7.1.2. Stan ogólny pasów i zapięćkontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) brak obowiązkowego pasa bezpieczeństwa lub pas niezamontowanyX
b) uszkodzenie pasów bezpieczeństwaXX
przecięcie lub oznaki rozciągnięcia pasa
c) pas bezpieczeństwa niezgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaX
d) uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zapięcia pasa bezpieczeństwaX
e) uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zwijacza pasa bezpieczeństwaX
7.1.3. Ograniczniki naprężenia pasów bezpieczeństwakontrola organoleptyczna*) lub przy użyciu elektronicznego interfejsua) brak ogranicznika lub ogranicznik niezgodny z typem pojazduX
b) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazduX
7.1.4. Napinacze wstępne pasów bezpieczeństwakontrola organoleptyczna*)a) brak napinacza lub napinacz niezgodny z typem pojazduX
b) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazduX
7.1.5. Poduszki powietrznekontrola organoleptyczna*)a) brak poduszek lub poduszki niezgodne z typem pojazduX
b) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazduX
c) poduszka w sposób oczywisty nie działaX
7.1.6. System poduszki powietrznej SRSkontrola organoleptyczna*) wskaźnika awarii układu lub przy użyciu elektronicznego interfejsua) wskaźnik autodiagnostyki układu SRS wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzieX
b) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsuX
7.2. Gaśnica (jeżeli wymagana)kontrola organoleptyczna*)a) brak gaśnicyX
b) gaśnica niezgodna z wymaganiamiXX
jeżeli jest wymagana (np. taksówki, autobusy, autokary, itp.)
7.3. Zamki i urządzenia przeciwwłamaniowekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) urządzenie uniemożliwiające uruchomienie pojazdu nie działaX
b) urządzenie jest uszkodzoneXX
samoczynne zamykanie lub blokowanie drzwi
7.4. Trójkąt ostrzegawczy, jeżeli jest wymaganykontrola organoleptyczna*)a) brak lub trójkąt niekompletnyX
b) brak znaku homologacjiX
7.5. Apteczka pierwszej pomocy, jeżeli jest wymaganakontrola organoleptyczna*)brak apteczkiX
7.7. Sygnał dźwiękowykontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie

działania

a) nie działa prawidłowoXX
nie działa w ogóle
b) niepewne działanie przycisku sygnałuX
c) sygnał niezgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaXX
emitowany dźwięk można pomylić z ostrzegawczymi sygnałami dźwiękowymi przewidzianymi dla pojazdów uprzywilejowanych
7.8. Prędkościomierzkontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania w czasie jazdy lub za pomocą przyrządów elektronicznycha) zamontowany nieprawidłowoXX
brak, jeżeli jest wymagany
b) nie działa prawidłowoXX
nie działa w ogóle
c) brak wystarczającego podświetleniaXX
całkowity brak podświetlenia
7.9. Tachograf (jeżeli jest zamontowany/wymagany)kontrola organoleptyczna*)a) zamontowany niezgodnie z wymaganiamiX
b) nie działaX
c) brak plomb lub plomby uszkodzoneX
d) brak tabliczki kalibracyjnej (legalizacyjnej), dane nieczytelne lub kalibracja (legalizacja) nieważnaX
e) wyraźne oznaki manipulacji lub ingerencji przez osoby niepowołaneX
f) rozmiar opon niezgodny z parametrami kalibracjiX
7.10. Ogranicznik prędkości (jeżeli jest zamontowany/wymagany)

(+P)

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania urządzenia, jeżeli kontrolujący dysponuje odpowiednim sprzętema) ogranicznik zamontowany niezgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowymX
b) ogranicznik w oczywisty sposób nie działaX
c) ustawiono nieprawidłową prędkość graniczną (jeżeli jest sprawdzana)X
d) brak plomb lub plomby uszkodzoneX
e) brak tabliczki kalibracyjnej***) lub tabliczka nieczytelnaX
f) rozmiar opon niezgodny z parametrami kalibracjiX
7.11. Licznik przebiegu pojazdu (drogomierz), jeżeli pojazd jest wyposażonykontrola organoleptyczna*) lub przy użyciu elektronicznego interfejsua) wyraźne oznaki manipulacji (oszustwo) w celu zmniejszenia zapisu przebiegu pojazdu lub przedstawienia niewłaściwego zapisu przebiegu pojazduX
b) w sposób oczywisty nie działaX
7.12. Elektroniczny system stabilizacji (ESC), (jeżeli jest zamontowany/ wymagany)kontrola organoleptyczna*)a) brak lub uszkodzenie czujników prędkości obrotowej kółX
b) uszkodzenie przewodów instalacji elektrycznejX
c) brak lub uszkodzenie innych elementówX
d) uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie przełącznikaX
e) wskaźnik samodiagnostyki układu ESC wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzieX
f) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazduX
8. UCIĄŻLIWOŚĆ
8.1. Hałas
8.1.1. Układ tłumienia hałasu (+P)ocena subiektywna (jeżeli w ocenie kontrolującego hałas jest na granicy dopuszczalności, można wykonać statyczny pomiar hałasu za pomocą miernika poziomu hałasu)a) poziom hałasu przekracza wartości określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaX
b) obluzowanie, uszkodzenie, niewłaściwe mocowanie, brak lub wyraźna przeróbka dowolnej części układu tłumienia hałasu w stopniu mającym niekorzystny wpływ na poziom hałasuXX
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia
8.2. Emisja spalin
8.2.1. Emisja spalin z silników z zapłonem iskrowym
8.2.1.1. Urządzenia do redukcji emisjikontrola organoleptyczna*)a) brak fabrycznie montowanego urządzenia do redukcji emisji spalin, lub wyraźnie nieprawidłowe działanieX
b) nieszczelności mogące mieć wpływ na pomiary emisji spalinX
c) wskaźnik awarii układu niezgodny z prawidłową sekwencjąX
8.2.1.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych

(P)

pomiaru emisji zanieczyszczeń dokonuje się zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

w przypadku pojazdów wyposażonych w odpowiednie pokładowe układy diagnostyczne (OBD) prawidłowe działanie układu wydechowego można sprawdzić przez odpowiedni odczyt z urządzenia OBD, przy jednoczesnym sprawdzeniu prawidłowego działania układu OBD, przy silniku pracującym na biegu jałowym i zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi kondycjonowania

a) emisja zanieczyszczeń gazowych przekracza poziom dopuszczalny określony przez producentaX
b)jeżeli te informacje nie są dostępne - emisja zanieczyszczeń gazowych przekracza wartości określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia albo poziom dopuszczalnyX
c) odczyt z pokładowego systemu diagnostycznego (OBD) wskazuje poważną awarięX
d) pomiar zdalny wskazuje na poważne niezgodnościX
8.2.2. Emisja spalin z silników z zapłonem samoczynnym
8.2.2.1. Urządzenia do redukcji emisji spalinkontrola organoleptyczna*)a) brak fabrycznie montowanego urządzenia do redukcji emisji spalin lub wyraźnie nieprawidłowe działanie urządzeniaX
b) nieszczelności mogące mieć wpływ na pomiary emisji spalinX
c) wskaźnik awarii układu niezgodny z prawidłową sekwencjąX
d) niewystarczająca ilość odczynnika, jeśli pojazd jest wyposażonyX
8.2.2.2. Zadymienie spalin

(P)

Niniejszego wymagania nie stosuje się do pojazdów po raz pierwszy zarejestrowanych lub

dopuszczonych do ruchu przed 1 stycznia 1980 r.

pomiaru emisji zanieczyszczeń dokonuje się zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w przypadku pojazdów wyposażonych w odpowiednie pokładowe układy diagnostyczne (OBD) prawidłowe działanie układu wydechowego można sprawdzić przez odpowiedni odczyt z urządzenia OBD, przy jednoczesnym sprawdzeniu prawidłowego działania układu OBD, przy silniku pracującym na biegu jałowym i zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi kondycjonowaniaa) poziom zadymienia spalin przekracza wartość umieszczoną na tabliczce znamionowej pojazduX
b) w przypadku braku określenia poziomu zadymienia spalin na tabliczce znamionowej przekracza odpowiednią wartość określoną w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaX
c) pomiar zdalny wskazuje na poważne niezgodnościX
8.4. Inne pozycje związane z ochroną środowiska
8.4.1. Wycieki płynówkontrola organoleptyczna*)każdy nadmierny wyciek płynu innego niż woda, który może zagrażać środowisku lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych użytkowników drogiXX
stałe powstawanie kropli, które stanowi bardzo poważne ryzyko dla środowiska lub bezpieczeństwa
9. BADANIA DODATKOWE DOTYCZĄCE POJAZDÓW KATEGORII M2 I M3 PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU OSÓB
9.1. Drzwi
9.1.1. Drzwi wejściowe i wyjściowekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) nieprawidłowe działanieX
b) zły stan technicznyXX
prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń
c) uszkodzenie awaryjnego otwierania drzwiX
d) uszkodzenie urządzeń do zdalnego sterowania drzwi lub urządzeń ostrzegawczychX
9.1.2. Wyjścia awaryjnekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania, w miarę możliwościa) nieprawidłowe działanieX
b) nieczytelne oznakowanie wyjścia awaryjnegoXX
brak oznakowania wyjścia awaryjnego
c) brak młotka do wybicia szybyX
d) zablokowany dostępX
9.2. Odmgławianie i odmrażanie szybkontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) nieprawidłowe działanieXX
wpływ na bezpieczeństwo jazdy
b) przedostawanie się toksycznych gazów lub spalin do wnętrza przedziału kierowcy lub przedziału pasażerskiegoXX
zagrożenie zdrowia osób znajdujących się w pojeździe
c) uszkodzenie układu odmrażania szyb, jeżeli jest wymaganyX
9.3. Wentylacja i ogrzewaniekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) nieprawidłowe działanieXX
zagrożenie zdrowia osób znajdujących się w pojeździe
b) przedostawanie się toksycznych gazów lub spalin do wnętrza przedziału kierowcy lub przedziału pasażerskiegoXX
zagrożenie zdrowia osób znajdujących się w pojeździe
9.4. Siedzenia
9.4.1. Siedzenia pasażerów (w tym siedzenia dla personelu pomocniczego oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci, jeśli obowiązują)kontrola organoleptyczna*)siedzenia składane (jeżeli są dozwolone) nie działają prawidłowoXX
siedzenia blokują wyjście awaryjne
9.4.2. Siedzenie kierowcy (dodatkowe wymogi)kontrola organoleptyczna*)a) uszkodzenie urządzeń specjalnych, np. osłon przeciwsłonecznychXX
zakłócone pole widzenia
b) urządzenia chroniące kierowcę niepewnie zamocowaneXX
prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń
9.5. Oświetlenie wewnętrzne i urządzenia do wyświetlania celu podróżykontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaurządzenie uszkodzone lub nieprawidłowe działanieXX
nie działa w ogóle
9.6. Przejścia, miejsca dla pasażerów stojącychkontrola organoleptyczna*)a) niepewne zamocowanie podłogiXX
wpływ na stabilność
b) uszkodzone poręcze lub uchwytyXX
niepewne lub niemożliwe użycie poręczy lub uchwytów
9.7. Schody i stopniekontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania, w miarę możliwościa) zły stan technicznyXXX
uszkodzone
uszkodzone w stopniu wpływającym na stabilność
b) nieprawidłowe działanie stopni chowanychX
9.8. System komunikacji z pasażeramikontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniasystem uszkodzonyXX
system nie działa w ogóle
9.9. Tablice informacyjnekontrola organoleptyczna*)brak tablic kierunkowych (dot. autobusu regularnej komunikacji publicznej), tablice błędne lub nieczytelneXX
nieprawdziwe informacje
9.10. Wymogi dotyczące przewozu dzieci (autobus szkolny)
9.10.1. Drzwikontrola organoleptyczna*)zabezpieczenie drzwi niezgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaX
9.10.2. Wyposażenie sygnalizacyjne i specjalnekontrola organoleptyczna*)brak wyposażenia sygnalizacyjnego lub specjalnegoX
9.11. Wymogi dotyczące przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się
9.11.1. Drzwi, rampy i podnośnikikontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działaniaa) nieprawidłowe działanieXX
wpływ na bezpieczne działanie
b) zły stan technicznyXX
wpływ na stabilność, prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń
c) uszkodzenie urządzeń sterującychXX
wpływ na bezpieczne działanie
d) uszkodzenie urządzeń ostrzegawczychXX
nie działają w ogóle
9.11.2. Urządzenia

zabezpieczające dla wózków inwalidzkich

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania, w miarę możliwościa) nieprawidłowe działanieXX
wpływ na bezpieczne działanie
b) zły stan technicznyXX
wpływ na stabilność, prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń
c) uszkodzenie urządzeń sterującychXX
wpływ na bezpieczne działanie
9.11.3. Wyposażenie sygnalizacyjne i specjalnekontrola organoleptyczna*)brak wyposażenia sygnalizacyjnego lub specjalnegoX
Objaśnienia:

(P) - oznacza, że sprawdzenie (badanie) danej pozycji wymaga użycia przyrządów.

(+P) - oznacza, że bez użycia przyrządów dana pozycja może być sprawdzona tylko w ograniczonym zakresie.

*) "kontrola organoleptyczna" oznacza, że kontrolujący w miarę możliwości nie tylko ogląda dany element, ale również, w stosownych przypadkach, sprawdza go dotykowo, ocenia wydawany przez niego dźwięk lub używa jakichkolwiek innych odpowiednich sposobów kontroli bez użycia przyrządów.

**) "niebezpieczna przeróbka" oznacza przeróbkę mającą niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo pojazdu na drodze lub mającą nieproporcjonalnie niekorzystny wpływ na środowisko.

***) Znak homologacji lub tabliczkę ogranicznika prędkości umieszcza producent pojazdu lub jego upoważniony przedstawiciel, zgodnie z regulaminem EKG ONZ Nr 89 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w zakresie ogranicznika prędkości maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania prędkości II. Pojazdów w zakresie montażu homologowanego ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP) III. Ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP) (Dz. Urz. UE z 19.06.2007 L 159 s. 1).

(1) procentową skuteczność hamulców oblicza się, dzieląc całkowitą siłę hamowania osiągniętą podczas stosowania hamulców przez wagę pojazdu lub w przypadku naczepy - sumę nacisku osi, mnożąc ten wynik przez 100; kategorie pojazdów znajdujące się poza zakresem stosowania niniejszych przepisów mają charakter orientacyjny;

48% dla pojazdów bez układu przeciwblokującego ABS lub pojazdów, które otrzymały homologację typu przed dniem 1 października 1991 r.;

45% dla pojazdów zarejestrowanych po 1988 r.;

43% dla naczep i przyczep z dyszlem zarejestrowanych po 1988 r.;

2,2 m/s2 dla pojazdów kategorii M1, N2 i N3.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

METODY KONTROLI ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU ORAZ KLASYFIKACJA I KRYTERIA OCENY USTEREK STWIERDZONYCH PODCZAS TEJ KONTROLI

§  1. 
1.  Usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej klasyfikuje się do jednej z kategorii:
1) usterki drobne - w przypadku gdy ładunek został odpowiednio zabezpieczony, ale wskazane byłoby oznaczenie dotyczące zachowania bezpieczeństwa;
2) usterki poważne - w przypadku gdy ładunek nie został wystarczająco zabezpieczony i jest możliwe znaczące przesunięcie lub przewrócenie ładunku lub jego części;
3) usterki niebezpieczne - w przypadku gdy dochodzi do:
a) bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku zagrożenia utratą ładunku lub jego części, lub
b) zagrożenia wynikającego bezpośrednio z ładunku, lub
c) bezpośredniego narażenia ludzi na niebezpieczeństwo.
2.  Przewóz, w którym stwierdzone usterki zaliczono do więcej niż jednej kategorii, klasyfikuje się do wyższej kategorii usterek.
3.  Przewóz, w którym stwierdzono kilka usterek w tej samej kategorii, klasyfikuje się do wyższej kategorii usterek.
§  2.  Kontrola zabezpieczenia ładunku polega w szczególności na wzrokowym sprawdzeniu zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających, pomiarze sił rozciągających, wyliczeniu skuteczności zabezpieczenia oraz w uzasadnionych przypadkach sprawdzeniu świadectw środków zabezpieczających.
§  3.  Oceny usterek zabezpieczenia ładunku dokonuje się na podstawie nieprawidłowości zawartych w tabeli:
PozycjaNieprawidłowościkategoria usterki
drobnapoważnaniebezpieczna
AOpakowanie transportowe nie pozwala na właściwe zabezpieczenie ładunkuw zależności od uznania kontrolującego
BCo najmniej jedna sztuka ładunku nie jest właściwie ustawionaw zależności od uznania kontrolującego
CPojazd nie jest odpowiedni do umieszczonego na nim ładunku (usterka inna niż wymienione w pozycji 10)w zależności od uznania kontrolującego
DOczywiste wady nadbudowy pojazdu (usterka inna niż wymienione w pozycji 10)w zależności od uznania kontrolującego
10Dostosowanie pojazdu
10.1.Ściana przednia (jeżeli jest wykorzystywana do mocowania ładunku)
10.1.1.Uszkodzenia spowodowane korozją lub odkształcenia powodujące osłabienie częściX
Pęknięcie części grożące naruszeniem integralności przedziału ładunkowegoX
10.1.2.Zbyt mała wytrzymałość (świadectwo lub etykieta w stosownych przypadkach)X
Zbyt mała wysokość w stosunku do przewożonego ładunkuX
10.2.Ściany burtowe (jeżeli są wykorzystywane do mocowania ładunku
10.2.1.Uszkodzenia spowodowane korozją lub odkształcenia powodujące osłabienie części, zły stan zawiasów lub zamkówX
Pęknięcie części; brakujące lub niedziałające zawiasy lub zamkiX
10.2.2.Zbyt mała wytrzymałość (świadectwo lub etykieta w stosownych przypadkach)X
Zbyt mała wysokość w stosunku do przewożonego ładunkuX
10.2.3.Płyty burty w złym stanieX
Pęknięcie częściX
10.3.Tylna ściana (jeżeli jest wykorzystywana do mocowania ładunku)
10.3.1.Uszkodzenia spowodowane korozją lub odkształcenia powodujące osłabienie części, zły stan zawiasów lub zamkówX
Pęknięcie części; brakujące lub niedziałające zawiasy lub zamkiX
10.3.2.Zbyt mała wytrzymałość (świadectwo lub etykieta w stosownych przypadkach)X
Zbyt mała wysokość w stosunku do przewożonego ładunkuX
10.4.Kłonice (jeżeli są wykorzystywane do mocowania ładunku)
10.4.1.Uszkodzenia spowodowane korozją lub odkształcenia powodujące osłabienie części, lub zły stan mocowania do pojazduX
Pęknięcie części; mocowanie do pojazdu niestabilneX
10.4.2.Zbyt mała wytrzymałość lub nieodpowiednia budowaX
Zbyt mała wysokość w stosunku do przewożonego ładunkuX
10.5.Punkty mocowania ładunku (jeżeli są wykorzystywane do mocowania ładunku)
10.5.1.Zły stan lub nieodpowiednia budowaX
Niezdolne do przenoszenia wymaganych sił mocowaniaX
10.5.2.Zbyt mała liczbaX
Zbyt mała liczba do przeniesienia wymaganych sił mocowaniaX
10.6.Wymagane konstrukcje specjalne (jeżeli są wykorzystywane do mocowania ładunku)
10.6.1.Zły stan, uszkodzenieX
Pęknięcie części; niezdolne do przenoszenia sił mocującychX
10.6.2.Nieodpowiednie do przewożonego ładunkuX
BrakująceX
10.7.Podłoga (jeżeli jest wykorzystywana do mocowania ładunku)
10.7.1.Zły stan, uszkodzenieX
Pęknięcie części; ładunek zbyt ciężkiX
10.7.2.Zbyt małe obciążenieX
Ładunek zbyt ciężkiX
20Metody mocowania ładunku
20.1.Zamykanie, blokowanie i bezpośrednie mocowanie pasami
20.1.1.Bezpośrednie przymocowanie ładunku (blokowanie)
20.1.1.1.Zbyt duża odległość od ściany przedniej, jeżeli jest ona wykorzystywana do bezpośredniego mocowania ładunkuX
Ponad 15 cm i niebezpieczeństwo przebicia ścianyX
20.1.1.2.Zbyt duża odległość boczna od ściany burtowej, jeżeli jest ona wykorzystywana do bezpośredniego mocowania ładunkuX
Ponad 15 cm i niebezpieczeństwo przebicia ścianyX
20.1.1.3.Zbyt duża odległość od ściany tylnej, jeżeli jest ona wykorzystywana do bezpośredniego mocowania ładunkuX
Ponad 15 cm i niebezpieczeństwo przebicia ścianyX
20.1.2.Urządzenia do mocowania ładunku takie jak szyny mocujące, belki blokujące, listwy i kliny z przodu, z boku i z tyłu
20.1.2.1.Nieodpowiednie mocowanie do pojazduX
Zbyt słabe mocowanie do pojazduX
Urządzenia niezdolne do przenoszenia sił unieruchamiających, obluzowaneX
20.1.2.2.Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunkuX
Niewystarczające zabezpieczenie ładunkuX
Całkowicie nieskuteczneX
20.1.2.3.Systemy mocujące nie są wystarczająceX
Całkowicie nieodpowiednie systemy mocująceX
20.1.2.4.Nieoptymalna metoda zabezpieczenia ładunkuX
Wybrana metoda jest całkowicie nieodpowiedniaX
20.1.3.Bezpośrednie mocowanie przy użyciu siatek i pokryć
20.1.3.1.Stan siatek i pokryć (brak lub uszkodzenie oznakowania, ale sprzęt w dobrym stanie)X
Uszkodzenie urządzeń do unieruchamiania ładunkuX
Poważnie zużyte i nienadające się do wykorzystania urządzenia do unieruchamiania ładunkuX
20.1.3.2.Niewystarczająca wytrzymałość siatek i pokryćX
Wytrzymałość mniejsza niż 2/3 wymaganych sił mocującychX
20.1.3.3.Niewystarczające mocowanie siatek i pokryćX
Wytrzymałość mocowania mniejsza niż 2/3 wymaganych sił mocującychX
20.1.3.4.Niewłaściwy dobór siatek i pokryć do zabezpieczenia ładunkuX
Sprzęt całkowicie nieodpowiedniX
20.1.4.Oddzielenie jednostek ładunku i wypełnienie przestrzeni między nimi lub odstępów od innych elementów
20.1.4.1.Stopień adekwatności oddzielenia jednostek i wypełnienia pustych przestrzeniX
Zbyt duże odległości między jednostkami lub odstępy od stałych elementówX
20.1.5.Bezpośrednie mocowanie (poziome, poprzeczne, skośne, mieszane i wiązania)
20.1.5.1.Zbyt małe siły mocująceX
Mniej niż 2/3 wymaganej siłyX
20.2.Zabezpieczenie przez zwiększenie tarcia
20.2.1.Uzyskanie wymaganych sił zabezpieczających
20.2.1.1.Zbyt małe siły mocująceX
Mniej niż 2/3 wymaganej siłyX
20.3.Zastosowane urządzenia do mocowania ładunku
20.3.1.Nieodpowiedni dobór urządzeń do unieruchamiania ładunkuX
Urządzenie całkowicie nieodpowiednieX
20.3.2.Brak/uszkodzenie oznakowania (np. etykiety lub zawieszki), ale urządzenie jest w dobrym stanieX
Brak/uszkodzenie oznakowania (np. etykiety lub zawieszki) i urządzenie wykazuje duże zużycieX
20.3.3.Uszkodzenie urządzeń do unieruchamiania ładunkuX
Poważnie zużyte i nienadające się do wykorzystania urządzenia do unieruchamiania ładunkuX
20.3.4.Niewłaściwe zastosowanie napinaczy pasówX
Uszkodzone napinacze pasówX
20.3.5.Niewłaściwe użycie urządzeń unieruchamiających ładunek (np. brak narożników zabezpieczających ładunek)X
Wadliwe użycie urządzeń unieruchamiających ładunek (np. węzły)X
20.3.6.Nieodpowiednie mocowanie urządzeń do unieruchamiania ładunkuX
Mniej niż 2/3 wymaganej siłyX
20.4.Wyposażenie dodatkowe (np. maty przeciwpoślizgowe, zabezpieczenie krawędzi, ślizgi krawędziowe)
20.4.1.Zastosowano nieodpowiedni sprzętX
Zastosowano zły lub wadliwy sprzętX
Zastosowano całkowicie nieodpowiedni sprzętX
20.5.Transport materiałów sypkich, lekkich i luzem
20.5.1.Zwiewanie materiału sypkiego podczas jazdy pojazdu może powodować zakłócenia ruchuX
Stwarza zagrożenie dla ruchuX
20.5.2.Nieodpowiednie zabezpieczenie materiałów luzemX
Utrata ładunku stwarza zagrożenie dla ruchuX
20.5.3.Brak przykrycia towarów lekkichX
Utrata ładunku stwarza zagrożenie dla ruchuX
20.6.Transport pni drzew
20.6.1.Przewożony materiał (pnie) są częściowo obluzowaneX
20.6.2.Siły mocujące jednostki ładunkowej są niewystarczająceX
Mniej niż 2/3 wymaganej siłyX
30Ładunek w ogóle niezabezpieczonyX
§  4.  W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1119), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób mogą mieć zastosowanie bardziej szczegółowe wymagania.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PROTOKÓŁ DROGOWEJ KONTROLI TECHNICZNEJ ZAWIERAJĄCY WYKAZ KONTROLNY

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2014/47/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającą dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014).