Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2356

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 7 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622) w załączniku do rozporządzenia:
1) w tabeli zatytułowanej "Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego":
a) w kolumnie 4 zatytułowanej "Liczba zawodów ujętych w grupie średniej", w odniesieniu do grupy średniej "712. Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni" - liczbę "6" zastępuje się liczbą "7",
b) dla pozycji "Razem" liczbę "213" zastępuje się liczbą "214";
2) w tabeli zatytułowanej "Klasyfikacja właściwa":
a) pozycja dotycząca zawodu "Technik informatyk" o symbolu cyfrowym 351203 otrzymuje brzmienie:
351203Technik informatykVinformatyzacji, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowejEEX2K1 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci4X
K25X
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
b) po pozycji dotyczącej zawodu "Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie" o symbolu cyfrowym 712905 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Monter stolarki budowlanej" o symbolu cyfrowym 712906 w brzmieniu:
712906Monter stolarki budowlanejIIIbudownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwaBDXK1 Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej3X
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).