Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.485

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lutego 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 361) w § 1:
1) po części "50. Urząd Regulacji Energetyki" dodaje się część 51 w brzmieniu:

"51. Klimat";

2) po części "54. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych" dodaje się część 55 w brzmieniu:

"55. Aktywa państwowe".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 29 lutego 2020 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.