Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2208

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1177 i 1677) w § 1:
1) część "28. Nauka" otrzymuje brzmienie:

"28. Szkolnictwo wyższe i nauka";

2) uchyla się część "38. Szkolnictwo wyższe".
§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do planowania budżetowego na rok 2019.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.