Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1677

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1177) w § 1 część "10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych" otrzymuje brzmienie:

"10. Urząd Ochrony Danych Osobowych".

§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.