Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1889

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650, 1162 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 414) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 wyrazy "2 614,3965 ha" zastępuje się wyrazami "2 749,3570 ha";
2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ:
a) w Podstrefie Tyskiej w Kompleksie 1 skreśla się opis granic i terenu Obszaru 10,
b) w Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej w Kompleksie 1 opis granic i terenu Obszaru 7 otrzymuje brzmienie:

"Obszar 7

Obręb ewidencyjny nr 5 Osiny, karty mapy 1 i 3

Granica biegnie od punktu nr 679, położonego w zachodnim narożniku działki nr 1202/21, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1202/21, 1201/21 i 1078/20 przez punkty nr: 740, 735, 4210, 786, 794 i 836 do punktu nr 4053, położonego w północnym narożniku działki nr 1078/20. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1078/20, 1221/36 i 1080/28 przez punkty nr: 4054, 4055, 4056, 4057, 4058 i 4059 do punktu nr 4060, położonego we wschodnim narożniku działki nr 1080/28. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1080/28, 1199/31 i 1197/31 przez punkty nr: 4061, 4062 i 4221 do punktu nr 4063. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1197/31 przez punkt nr 4064 do punktu nr 4065, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 4066 i 4222 do punktu nr 4067, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1200/31. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 1200/31, 1203/21 i 1202/21 przez punkty nr: 884, 783, 4214 i 733 do punktu nr 679, od którego rozpoczęto opis.",

c) w Podstrefie Sosnowiecko-Dąbrowskiej w Kompleksie 2:
opis granic i terenu Obszaru 15 otrzymuje brzmienie:

"Obszar 15

Obręb ewidencyjny nr 0016 Tucznawa, karty mapy: 1, 2, 3, 4 i 5

Granica biegnie od punktu nr 135, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1105, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 1105, 1104, 1103 i 1102 przez punkty nr: 134, 140, 133, 139, 138, 144, 183, 186, 188, 185 i 187 do punktu nr 190, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1102. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1102 przez punkty nr: 189 i 191 do punktu nr 249, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 318. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1106 przez punkt nr 323 do punktu nr 319, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1106. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1106, 1108, 1107, 1115, 13/2 i 13/1 przez punkty nr: 320, 321, 421, 420, 422, 470, 475, 476, 417, 538, 418, 668, 669, 666, 670, 744, 758, 745, 896, 895, 2824, 1032, 1031, 1171, 2702, 1170 i 1177 do punktu nr 1290, położonego w północnym narożniku działki nr 13/1. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 13/1, 13/5, 15/1, 15/2, 15/3 i 15/4 przez punkty nr: 1561, 1698, 1695, 1694, 2857, 1846, 2919, 2918, 2917, 2916, 2915, 2914 i 2912 do punktu nr 2913, położonego we wschodnim narożniku działki nr 15/4. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 15/4 i 15/6 przez punkty nr: 2909, 2908, 2907, 2906, 2905, 2904 i 2903 do punktu nr 2859, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 2902, położonego w zachodnim narożniku działki nr 15/6. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 15/5, 13/11, 13/14, 13/9, 16/2 i 16/1 przez punkty nr: 2852, 2875, 2876, 2827 i 2878 do punktu nr 2880, położonego we wschodnim narożniku działki nr 16/1. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 16/1 do punktu nr 2807, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1124 i 1123/2 przez punkty nr: 2806 i 2805 do punktu nr 1151, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1124. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1124 do punktu nr 1011, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy tej działki przez punkt nr 1009 do punktu nr 2238. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 1124 do punktu nr 53794, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 2698. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1124 przez punkt nr 1010 do punktu nr 730, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 729. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1124 i 1105 przez punkty nr: 1986, 655, 656, 606, 412, 413, 317, 245 i 136 do punktu nr 135, od którego rozpoczęto opis.",

dodaje się opis granic i terenu Obszaru 16 w brzmieniu:

"Obszar 16

Obręb ewidencyjny nr 0016 Tucznawa, karty mapy: 3, 4, 5 i 6

Granica biegnie od punktu nr 2886, położonego w zachodnim narożniku działki nr 16/5, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 16/5, 16/4, 16/3, 13/13, 15/7, 15/8 i 15/9 przez punkty nr: 2882, 2879, 2850, 2851, 2897, 2898, 2899 i 2900 do punktu nr 2901. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 15/9 i 1101/3 przez punkt nr 2894 do punktu nr 2895. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1101/1 i 15/11 przez punkty nr: 2765 i 2896 do punktu nr 2233, położonego w północnym narożniku działki nr 15/11. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 15/11 i 1101/1 przez punkty nr: 2230, 2229, 2333 i 2332 do punktu nr 2322, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1101/1. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 1101/1 do punktu nr 2313, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1101/1. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1101/1 i 1101/6 przez punkty nr: 2220, 2219, 2221, 2098, 2097, 2091, 2760 i 1840 do punktu nr 1844. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1101/7 i 16/5 przez punkty nr: 1675 i 1674 do punktu nr 2887, położonego w południowym narożniku działki nr 16/5. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i wzdłuż granicy działki nr 16/5 dochodzi do punktu nr 2886, od którego rozpoczęto opis.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.