Zmiana rozporządzenia w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1479

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów 2

Na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 2547) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w pkt 13 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f-k w brzmieniu:

"f) serię i numer pokwitowania wydanego w związku z zatrzymaniem dokumentu,

g) datę wydania pokwitowania,

h) stwierdzone w toku kontroli usterki, w tym oznaczenie usterki skutkującej uznaniem stanu technicznego pojazdu za niezadowalający oraz opis usterki, jeżeli dotyczy,

i) informację o wydaniu skierowania na dodatkowe badanie techniczne, jeżeli dotyczy,

j) warunki używania pojazdu, jeżeli dotyczy,

k) datę, do kiedy zezwolono na używanie pojazdu, jeżeli dotyczy;",

b)
w pkt 14 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e-j w brzmieniu:

"e) serię i numer pokwitowania wydanego w związku z zatrzymaniem dokumentu,

f) datę wydania pokwitowania,

g) stwierdzone w toku kontroli usterki, w tym oznaczenie usterki skutkującej uznaniem stanu technicznego pojazdu za niezadowalający oraz opis usterki, jeżeli dotyczy,

h) informację o wydaniu skierowania na dodatkowe badanie techniczne, jeżeli dotyczy,

i) warunki używania pojazdu, jeżeli dotyczy,

j) datę i godzinę, do kiedy zezwolono na używanie pojazdu, jeżeli dotyczy;";

2)
w § 3:
a)
po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

"19a) datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;",

b)
uchyla się pkt 25,
c)
po pkt 26 dodaje się pkt 26a i 26b w brzmieniu:

"26a) Masę pojazdu hybrydowego (elektrycznego);

26b) informację, że pojazd jest napędzany wyłącznie energią elektryczną;",

d)
w pkt 71 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 72 w brzmieniu:

"72) zasięg pojazdu, w przypadku pojazdu elektrycznego lub hybrydowego (OVC-HEV), jeżeli dotyczy.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r., z wyjątkiem:
1)
§ 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.;
2)
§ 1 pkt 2 lit. b-d, które wchodzą w życie z dniem 30 listopada 2020 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2270).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 8 z 14.01.2020, str. 2).