Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2008

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 6 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 77 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 32, 60, 785 i 1215) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (Dz. U. poz. 867) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Konwencji STCW-F - rozumie się przez to Międzynarodową konwencję o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzoną w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1654 i 1655);";

2) w § 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) posiada wiedzę w zakresie objętym Konwencją STCW lub Konwencją STCW-F związaną z zagadnieniami objętymi egzaminem;";

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wnioski, o których mowa w § 6, weryfikuje powołany przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej zespół składający się z co najmniej trzech osób posiadających wiedzę w zakresie objętym Konwencją STCW i Konwencją STCW-F oraz znajomość przepisów w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy. Zespołem kieruje przewodniczący Komisji.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).