§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1151

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2022 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania (Dz. U. poz. 1179) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 1:
a)
w lit. b wyrazy "Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny" zastępuje się wyrazami "Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy",
b)
uchyla się lit. d,
c)
w lit. e wyrazy "mający status wyznaczonego krajowego laboratorium badawczego" zastępuje się wyrazami "mający status Państwowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych (OMCL - Official Medicines Control Laboratory)";
2)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.