Zmiana rozporządzenia w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.425

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 27 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej (Dz. U. poz. 266 oraz z 2011 r. poz. 96) w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych" zastępuje się wyrazami "Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).