Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.325

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 17 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną

Na podstawie art. 99 ust. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz. U. poz. 1734) w § 2 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wskazanie odpowiednio urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego, w którym w okresie pierwszych 10 albo 12 miesięcy danego roku kalendarzowego złożono odpowiednio deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia;".

§  2. Informacje przekazywane zgodnie z § 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, dotyczące roku 2017, powinny zawierać wskazanie urzędu celnego, w którym w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. złożono deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).